Demant A/S: Halvårsrapport 2020

Udgivet den 17-08-2020  |  kl. 05:30  |  

Selskabsmeddelelse no 2020-10                                            17. august 2020
Halvårsrapport 2020

Meget stærk start på året afbrudt af coronavirus i midten af marts - organisk vækst på -27 % i H1
Den stærke bedring hen imod slutningen af H1 er fortsat efter rapporteringsperioden
Betydeligt omkostningsfokus som reaktion på coronavirus har drevet -14 % organisk vækst i OPEX i H1
EBIT på DKK -193 mio. før netto positive engangseffekter relateret til EPOS på DKK 307 mio.
Nye forventninger: 5-15 % omsætningsvækst i lokal valuta i H2 (inkl. EPOS)

Koncernomsætningen nåede i første halvår DKK 6.078 mio. svarende til en nedgang på 17 % i forhold til sidste år. Den organiske vækst bidrog med -27 procentpoint, mens akkvisitioner bidrog med 9 procentpoint, hvoraf 7 procentpoint kan henføres til omsætning realiseret i EPOS. Valutakurseffekter bidrog med tæt på 0 procentpoint. Efter en meget stærk start på året så vi et betydeligt fald i omsætningen som følge af den alvorlige negative effekt af coronavirus. Siden lavpunktet i begyndelsen af maj er markedsforholdene blevet betydeligt bedre, og vi har set stærk bedring i omsætnings-runraten (se tabellen på side 2).Omsætningen i Høreapparater faldt med 28 % i lokal valuta. I vores forretning for engrossalg af høreapparater oplevede vi stærk tocifret vækst indtil midten af marts takket være vores brede og yderst konkurrencedygtige produktportefølje bestående af blandt andet Oticon Opn S og Philips HearLink. Ikke desto mindre faldt omsætningen i første halvår med 25 % i lokal valuta som følge af den alvorlige effekt af coronavirus. Nedgangen, som kan henføres til et fald i styksalget på 30 %, blev delvist udlignet af en stigning i den gennemsnitlige salgspris (ASP) på 5 % som følge af mikseffekter. Efter lavpunktet i begyndelsen af maj så vi stærk bedring i en række markeder, hvilket særligt var gældende for de uafhængige høreklinikker.Trods en stærk start på året realiserede vores forretning for detailsalg af høreapparater en negativ omsætningsvækst på 31 % i lokal valuta i første halvår. Organisk vækst bidrog med -35 procentpoint som følge af en omfattende midlertidig lukning af vores klinikker siden midten af marts som reaktion på den generelle nedlukning af markeder - særligt i Nordamerika. I takt med genåbningen af markederne kom vores detailforretning godt igen hen imod slutningen af rapporteringsperioden drevet af især Frankrig og Australien. Akkvisitioner bidrog til væksten med 4 procentpoint.I Høreimplantater faldt omsætningen med 18 % i lokal valuta. Salget i vores forretning for cochlear-implantater (CI) faldt med 34 % i lokal valuta, idet ikkeakutte operationer blev sat næsten helt i bero som følge af coronavirus, og bedringen i CI-forretningen har indtil videre været langsom. Vores forretning for benforankrede høresystemer (BAHS) oplevede en beskeden nedgang i salget på 3 % som følge af betydelig vækst i begyndelsen af året og stærk bedring hen imod slutningen af første halvår som følge af det øgede salg af den nye Ponto 4-lydprocessor.Diagnostik oplevede et beskedent fald i omsætningen på 3 % i lokal valuta, hvor akkvisitioner tegnede sig for et mindre positivt bidrag på under 1 procentpoint. Den negative effekt af coronavirus har været mindre alvorlig i denne forretningsaktivitet end i vores øvrige høresundhedsforretninger, hvilket især skyldes den eksisterende ordre-pipeline, og vi har set stærk bedring og øgning af vores markedsandel i forretningen siden lavpunktet i begyndelsen af maj.I Kommunikation leverede vores headset-forretning, EPOS (som blev splittet op og konsolideret ind i koncernen med virkning fra 1. januar 2020), en omsætning på DKK 546 mio. svarende til betydelig tocifret vækst Efter udfordringer i forsyningskæden i begyndelsen af året nød EPOS godt af en markant stigning i headset-efterspørgslen efter udbruddet af coronavirus, hvilket resulterede i en vis mængde restordrer ved udgangen af første halvår. I forbindelse med opsplitningen indregnede vi i rapporteringsperioden netto positive engangseffekter på DKK 307 mio. bestående af en positiv dagsværdiregulering, en negativ regulering af lageret samt ekstraordinære omkostninger i forbindelse med brandingen af EPOS.Koncernens bruttomargin var 70,0 % justeret for engangseffekter i EPOS, hvilket er et fald på 7,6 procentpoint i forhold til første halvår i 2019. Dette skyldes primært det betydelige fald i omsætningen, men også konsolideringen af EPOS, som udvandede bruttomarginen med lidt mere end 2 procentpoint.Som følge af fokuseret gennemførelse af talrige omkostningsreducerende tiltag formåede vi at reducere koncernens kapacitetsomkostninger med 14% organisk i første halvår (ekskl. hensættelser til yderligere tab på debitorer på DKK 150 mio.). Omkostningsbesparelser blev realiseret i distributions- og administrationsfunktioner gennem offentligt finansierede kompensationsordninger og som følge af en betydelig reduktion af vores salgs- og marketingaktiviteter, hvorimod vi bevidst bibeholdt vores F&U-indsats. I andet kvartal faldt kapacitetsomkostningerne organisk med 29 %.Resultat af primær drift (EBIT) før engangseffekter relateret til konsolideringen af EPOS var negativt i første halvår og beløb sig til DKK -193 mio. inkl. hensættelser til yderligere tab på debitorer på DKK 150 mio. Efter netto positive engangseffekter i EPOS på DKK 307 mio. udgjorde det rapporterede EBIT DKK 114 mio.Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) før engangseffekter i EPOS faldt med 27 % til DKK 766 mio. som følge af det betydelige fald i overskuddet, men CFFO var mindre hårdt ramt end overskuddet, hvilket primært skyldes forbedringer i arbejdskapitalen. Frie pengestrømme var positivt påvirket af suspenderingen af ikke-kritiske investeringer, og vores M&A-aktivitetsniveau har siden midten af marts været meget begrænset. Hen over de kommende måneder forventer vi at se en effekt på CFFO af det lave omsætningsniveau i andet kvartal. Koncernen har fortsat rigelig adgang til likviditet, og pr. 30. juni udgjorde koncernens uudnyttede kreditfaciliteter DKK 6,1 mia.

Opdatering omkring effekten af coronavirus (medio august)

Efter rapporteringsperioden er den stærke bedring af markedet for høresundhedsløsninger fortsat. Koncernens (inkl. EPOS) nuværende omsætningsniveau svarer til en vækst i lokal valuta på -5 % til 5 % sammenlignet med sidste år, og på dette niveau genererer koncernen overskud.

Vækst i lokal valuta* H1 2020 Medio august Forventninger til H2
Koncernomsætning: -18 % -5 % til 5 % 5 % til 15 %
  Engrosforretning for høreapparater -25 % -15 % til -5 %  
  Detailforretning for høreapparater -31 % -10 % til 0 %  
  Høreimplantater -18 % -20 % til -10 %  
  Diagnostik -2 % -5 % til 5 %  
  Kommunikation (EPOS) - -  
Kapacitetsomkostninger (OPEX) -4 % -5 % til 5 %  

* Vi har tidligere angivet omsætnings-runrates i forhold til vores oprindelige forventninger. Vækstraterne
ovenfor er imidlertid vist i forhold til den tilsvarende periode sidste år.

Der er dog stadig betydelig usikkerhed omkring normaliseringen af markedet for høresundhedsløsninger - og dermed af vores forretning. I de seneste måneder har den stærke bedring af høreapparatmarkedet primært været drevet af brugere, der ikke kunne serviceres under de omfattende nedlukninger, mens der stadig er usikkerhed omkring generering af nye leads på detailniveau. Derudover udgør koncernens eksponering over for udviklingen i store offentlige systemer og på hospitaler - ikke mindst VA i USA og NHS i Storbritannien - en risiko, idet bedringen i disse kanaler sker langsomt. Sluttelig er der risiko for indførelse af skærpede nedlukningsrestriktioner, da nogle markeder stadig oplever lokale udbrud, deriblandt vores største marked, USA, og en række udviklingsmarkeder. I modsætning til den alvorlige effekt af coronavirus på vores høresundhedsforretning så fortsætter EPOS med at nyde godt af den store stigning i efterspørgslen efter virtuelle samarbejdsværktøjer. Selvom vi har til hensigt at øge vores salgs- og marketingaktiviteter med henblik på at øge salget, så er der stadig betydelig usikkerhed omkring de faktiske salgs- og marketingomkostninger og også omkring den hastighed, hvormed vi vil foretage nyansættelser i andet halvår. Derudover er der stor usikkerhed omkring fragtomkostninger.

Nye forventninger

Koncernens forventninger til 2020 blev trukket tilbage den 15. marts som en direkte følge af coronavirus, og - som nævnt ovenfor - er der stadig betydelig usikkerhed om, hvornår høresundhedsmarkedet normaliseres. Baseret på en antagelse om, at der ikke sker yderligere omfattende nedlukninger inden udgangen af året, og at salget af høresundhedsløsninger vil nærme sig en normalisering i fjerde kvartal, forventer vi nu at generere vækst i omsætningen på 5-15 % i lokal valuta i andet halvår (omsætningen i sammenligningsperioden var negativt påvirket af it-hændelsen). Dette inkluderer omsætning genereret i EPOS (ikke konsolideret sidste år). Vi forventer at se forbedringer i koncernens EBIT før engangseffekter i EPOS i andet halvår i forhold til første halvår, hvilket afspejler en forventet stigning i omsætningen. Vi forventer at indregne negative engangseffekter i EPOS på DKK 75-125 mio. i andet halvår relateret til ekstraordinære omkostninger til branding. Vi fastholder suspenderingen af vores aktietilbagekøb, indtil vi har større overblik over den hastighed, hvormed markedet bedres.

"Takket være en stærk og innovativ produktportefølje oplevede vi i de første måneder af 2020 høj vækst, som lå over vores forventninger, ligesom udviklingen i alle vores høresundhedsaktiviteter var meget positiv. I perioden fra midten af marts og fremefter - som er uden fortilfælde - blev vores omsætning hårdt ramt, og markedet for høresundhedsløsninger gik helt i stå. Jeg er stolt over at kunne konstatere, at vi med vores evne til at styre vores omkostninger og forblive i tæt kontakt med vores kunder befinder os i en solid position, som gør os i stand til at sikre fortsat bedring og styre sikkert gennem coronakrisen. Som en konsekvens af hjemmearbejdstrenden er vi også blevet begunstiget af kraftig medvind i vores nye headset-forretning EPOS. Til min store tilfredshed har vi været i stand til at holde dampen oppe og følge vores plan for udvikling og lanceringer af nye produkter igennem et udfordrende halvår, og vores medarbejdere har været engagerede og gjort et fantastisk stykke arbejde for at støtte selskabet," siger koncernchef og administrerende direktør Søren Nielsen og fortsætter:

"Jeg er især taknemmelig over den tillid og loyalitet, som vores kunder og brugere har vist os, hvilket gør, at vores nuværende performance er på niveau med sidste år. I lyset af den aktuelle positive bedring forventer vi at nærme os en normalisering i år, omend med risiko for, at normaliseringsprocessen vil fortsætte ind i næste år, da det er usikkert, hvordan og hvornår efterspørgslen vil materialisere sig."

*******

Demant afholder en telekonference den 17. august 2020 kl. 14.00. For deltagelse i konferencen anvendes
et af følgende telefonnumre: +45 3544 5577 (DK), +44 3333 000 804 (UK) eller +1 6319 131 422 (USA).
Pin-koden er 74309912#. Præsentationen, som vil blive gennemgået på telekonferencen, vil blive uploadet
www.demant.com, kort før konferencen starter.

Yderligere information:
Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør
Telefon +45 3917 7300
www.demant.com
Øvrige kontaktpersoner:
René Schneider, CFO
Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations
Christian Lange, Investor Relations Officer
Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communications and RelationsVedhæftede filer

2020-10 Halvårsrapport 2020 2020-10 Interim Report 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder