Demant A/S: Periodemeddelelse

Udgivet den 13-10-2020  |  kl. 05:53  |  

Selskabsmeddelelse nr. 2020-12                                         13. oktober 2020
Periodemeddelelse for perioden år til dato

Fortsat stærk bedring på de fleste markeder for høresundhedsløsninger hjulpet af ophobet efterspørgsel
Forventning om omsætningsvækst (inkl. EPOS) i H2 indsnævret til 8-13 % i lokal valuta (tidl. 5-15 %)
Høj lønsomhed indtil videre i H2 understøttet af både midlertidige og strukturelle omkostningsbesparelser
Nye forventninger om EBIT i H2 på DKK 1.200-1.500 mio. før negative engangseffekter relateret til EPOS på DKK 85-105 mio.

Siden offentliggørelsen af vores halvårsrapport i midten af august har koncernens omsætning fortsat sin positive udvikling hen imod en normalisering drevet af fortsat stærk bedring på de fleste markeder for høresundhedsløsninger og hjulpet af ophobet efterspørgsel, selvom bedringen i nogle vigtige markeder og kanaler kun er sket i et moderat tempo. Baseret på resultaterne indtil videre indsnævrer vi vores forventninger til omsætningsvæksten (inkl. EPOS) i H2 til 8-13 % (tidligere 5-15 %) i lokal valuta. Vi forventer en negativ valutakurseffekt på omsætningen på ca. 3 % i H2, hvilket inkluderer effekten af valutakurssikring.Som følge af it-hændelsen den 3. september 2019 er vores sammenligningstal for H2 meget svage. Som tidligere meldt ud estimerer vi, at hændelsen havde en samlet negativ effekt på omsætningen på ca. DKK 575 mio. i H2 2019, hvoraf ca. DKK 300 mio. relaterer sig til forretningen for engrossalg af høreapparater og ca. DKK 275 mio. til detailsalg af høreapparater.Siden midten af august har omsætningen i vores forretning for engrossalg af høreapparater været i fortsat bedring, hvilket først og fremmest skyldes øget salg til det private marked. Aktivitetsniveauet i de to offentlige kanaler, VA i USA og NHS i Storbritannien, og på en række udviklingsmarkeder er stadig betydeligt under det normale niveau. For H2 forventer vi mere eller mindre flad vækst i lokal valuta i vores engrosforretning.Vores forretning for detailsalg af høreapparater har fortsat sin stærke bedring på de fleste markeder siden midten af august, og omsætningen er på nuværende tidspunkt tæt på det normale niveau understøttet af ophobet efterspørgsel. For H2 forventer vi midt-encifret vækst i lokal valuta.Inden for høreimplantater er markedet fortsat med at bedres i et langsomt tempo, men vi har ikke desto mindre set bredt funderede forbedringer i både vores CI- og vores BAHS-forretninger. For H2 forventer vi mindre negativ vækst i lokal valuta end runrate-niveauet i midten af august.Til trods for svære markedsforhold er Diagnostik siden midten af august fortsat med at levere flotte resultater drevet af Asien og Europa, hvorimod salgsvæksten i Nordamerika har haltet efter væksten i disse regioner. For H2 forventer vi marginalt positiv vækst i lokal valuta.I Kommunikation ser EPOS fortsat meget stor efterspørgsel efter virtuelle samarbejdsværktøjer som følge af den kraftige stigning i andelen af hjemmearbejde. For H2 forventer vi, at EPOS vil bidrage til koncernens samlede vækst i lokal valuta med 9-10 procentpoint (7 procentpoint i H1).Vores omkostningsbesparelser toppede i H1, men vi er fortsat med at gennemføre betydelige besparelser i OPEX, og for H2 forventer vi kun lav encifret vækst i OPEX (inkl. EPOS) i lokal valuta sammenlignet med samme periode sidste år. Disse besparelser omfatter både midlertidige og strukturelle besparelser, hvoraf sidstnævnte beløber sig til ca. DKK 250 mio. årligt.Koncernen har indtil videre i H2 genereret et stærkt EBIT. Baseret på dette og på den forventede omsætningsvækst forventer vi nu et EBIT for H2 på DKK 1.200-1.500 mio. før negative engangseffekter på DKK 85-105 mio. (tidligere DKK 75-125 mio.) relateret til EPOS. Med det negative EBIT på DKK 193 mio., vi realiserede i H1, svarer vores forventninger til et EBIT for helåret på DKK 1.007-1.307 mio. før engangseffekter relateret til EPOS.Takket være det stærke EBIT og stram styring af arbejdskapitalen er vores nuværende generering af pengestrømme stærk og bedre end forventet, og vi forventer nu, at vores CFFO og FCF i H2 vil øges i forhold til H1. Vi bibeholder suspenderingen af koncernens aktietilbagekøb.Vores forventninger til H2 (opsummeret i tabellen nedenfor) er baseret på antagelser om, at der ikke vil blive gennemført yderligere omfattende nedlukninger inden udgangen af året, og at det samlede salg på høresundhedsmarkedet på runrate-basis vil nærme sig et normalt niveau hen imod slutningen af året. Der er store forskelle mellem de enkelte markeder og forretningsområder, og vi har været godt hjulpet af ophobet efterspørgsel i nogle områder, mens den i andre ikke har materialiseret sig endnu. Den seneste tids kraftige stigning i antallet af coronatilfælde på mange af vores hovedmarkeder kan dog udgøre en risiko i forhold til vores forventninger, og generelt er markedssituationen stadig mere usikker end normalt, men indtil videre har vi ikke set nogen effekt på vores forretning.

Vækst (lokal valuta) Rapporteret H1 2020
(vs. H1 2019)
Medio august 2020 runrate
(vs. medio august 2019 runrate)
Forventninger til H2 2020
(vs. H2 2019)
Koncernomsætning: -18 % -5 % til 5 % 8 % til 13 %
  Engrossalg af høreapparater -25 % -15 % til -5 % Mere eller mindre flad
  Detailsalg af høreapparater -31 % -10 % til 0 % Positiv midt-encifret
  Høreimplantater -18 % -20 % til -10 % Mindre negativ end medio august
  Diagnostik -2 % -5 % til 5 % Marginalt positiv
  Kommunikation (EPOS) 7 procentpoint* - 9-10 procentpoint*
OPEX -4 % -5 % til 5 % Positiv lav encifret
       
EBIT og EPOS-engangseffekter (DKK mio.)      
EBIT før EPOS-engangseffekter -193 - 1.200-1.500
EPOS-engangseffekter 307 - -85 til -105

* Bidrag til koncernens samlede vækst i lokal valuta (EPOS var ikke konsolideret i 2019).

"Takket være den fortsat stærke bedring i vores høresundhedsforretning og fortsat medvind i vores headset-forretning EPOS er vi mere optimistiske end tidligere, når det gælder den positive udvikling i halvåret. Vi har indtil videre i andet halvår set en høj lønsomhed hjulpet af stram omkostningsstyring og ophobet efterspørgsel, og med øget visibilitet er vi nu i stand til at melde vores forventninger til driftsresultatet ud. Disse forventninger afspejler vores aktuelle stærke resultater og inkluderer mere permanente omkostningsbesparelser, hvilket betyder, at koncernen vil stå stærkt i fremtiden. Det glæder mig, at det er lykkedes os at styre godt gennem krisen, og vores medarbejdere har gjort en kæmpeindsats for denne innovative koncern af selskaber inden for høresundhed og lyd og sat os i stand til at servicere vores værdsatte kunder og brugere," siger koncernchef og administrerende direktør Søren Nielsen.

*******

Demant afholder en telekonference den 13. oktober 2020 kl. 14.00. For deltagelse i konferencen anvendes
et af følgende telefonnumre: +45 3544 5577 (DK), +44 3333 000 804 (UK) eller +1 6319 131 422 (USA).
Pin-koden er 20675505#. Præsentationen, som vil blive gennemgået på telekonferencen, vil blive uploadet
www.demant.com, kort før konferencen starter.

Yderligere information:
Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør
Telefon +45 3917 7300
www.demant.com
Øvrige kontaktpersoner:
René Schneider, CFO
Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations
Christian Lange, Investor Relations Officer
Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communications and RelationsFinansiel gennemgang

Omsætning

Efter at have genereret omsætningsvækst på -18 % i lokal valuta i første halvår, øgedes koncernens vækst betydeligt i juni og juli, og i midten af august lå væksten på runrate-basis mellem -5 % og 5 % i forhold til sidste år, hvilket inkluderer omsætning genereret af EPOS (ikke konsolideret i 2019). Siden midten af august er den positive udvikling i omsætningen fortsat hen imod en normalisering drevet af fortsat stærk bedring på de fleste høresundhedsmarkeder, hvor vi har set en positiv effekt af ophobet efterspørgsel. Nogle vigtige markeder og kanaler har imidlertid kun oplevet bedring i moderat tempo og har endnu ikke - eller først for nyligt - oplevet medvind fra ophobet efterspørgsel. Dette gælder blandt andet det vigtige amerikanske marked. På rapporteret basis så vi en stor stigning i omsætningsvæksten i september, hvilket primært skyldes den negative effekt på sammenligningstallene af it-hændelsen, der fandt sted den 3. september 2019. Vi har tidligere estimeret, at hændelsen havde en samlet negativ effekt på omsætningen på ca. DKK 575 mio. i andet halvår af 2019, hvoraf ca. DKK 300 mio. relaterer sig til forretningen for engrossalg af høreapparater og ca. DKK 275 mio. til detailsalg af høreapparater.

Bruttoresultat

I andet halvår er bruttomarginen indtil videre forbedret sekventielt i forhold til niveauet i første halvår som følge af øget produktion og en højere gennemsnitlig salgspris (ASP) i vores forretning for engrossalg af høreapparater, som skyldes positive mikseffekter. I forhold til niveauet i de foregående år er bruttomarginen fortsat udvandet af konsolideringen af EPOS og i mindre omfang af den øgede andel af salg af genopladelige høreapparater og højere fragtomkostninger.

Driftsomkostninger (OPEX)

Takket være betydelige omkostningsreducerende tiltag i første halvår var OPEX-niveauet, da vi gik ind i andet halvår, lavere end normalt. Vi gennemfører fortsat omfattende omkostningsbesparelser, og for andet halvår forventer vi således kun lav encifret vækst i det samlede OPEX-niveau i lokal valuta sammenlignet med samme periode sidste år, hvis vi inkluderer effekten af konsolideringen af EPOS. Besparelserne er fortrinsvis drevet af lavere salgs- og marketingomkostninger, lavere rejseudgifter og lavere lønomkostninger som følge af de reduktioner i medarbejderstaben, der blev gennemført i første halvår kombineret med færre nyansættelser end forventet. Derudover indbefatter besparelserne fortsat global støtte fra offentlige kompensationsordninger på ca. DKK 100 mio. især i juli og august (ca. DKK 350 mio. i første halvår).

Som en del af vores omkostningsreducerende tiltag har vi gennemført besparelser af strukturel karakter på ca. DKK 250 mio. på årlig basis. Disse inkluderer besparelser relateret til de reduktioner i medarbejderstaben, der blev gennemført i første halvår, og som især relaterer sig til nedlæggelsen af dobbeltfunktioner efter integrationen af en stor tilkøbt virksomhed i USA i 2018. Derudover har vi strømlinet vores marketingmodel i vores amerikanske detailnetværk, hvilket har medført effektivitetsforbedringer i vores salgs- og marketingaktiviteter. Vores netværk af butikker er stort set uændret. Endelig forventer vi, at en del af de nuværende besparelser i vores rejse- og konferenceomkostninger vil vare ved i fremtiden, da vi i højere grad vil mødes og samarbejde virtuelt. Langt størstedelen af de strukturelle besparelser har indflydelse på distributionsomkostningerne, hvorimod effekten på vores F&U- og administrationsomkostninger er beskeden.

Driftsresultat (EBIT)

Som følge af den stærke bedring i omsætningen kombineret med både midlertidige og strukturelle omkostningsbesparelser har koncernens EBIT i andet halvår indtil videre været stærkt. Lønsomheden har udviklet sig stærkt hjulpet af ophobet efterspørgsel, hvilket har medført større afkast på vores salgs- og marketingaktiviteter end normalt.

Pengestrømme

I andet halvår har pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) indtil videre været bedre end ventet takket være det meget stærke EBIT kombineret med stram styring af arbejdskapitalen. Dette har bidraget til at udligne den negative effekt af det lave omsætningsniveau i andet kvartal. Vi har indtil videre ikke set nogen betydelig negativ effekt af forsinkede kundebetalinger, men usikkerheden omkring vores tilgodehavender er stadig større end normalt. Frie pengestrømme før akkvisitioner (FCF) er stadig positivt påvirket af den suspendering af ikke-essentielle investeringer, der har været gældende siden midten af marts. I forhold til første halvår forventer vi, at både CFFO og FCF vil stige i andet halvår. Hvad angår M&A, har vi set et øget aktivitetsniveau efter en relativt stille periode siden udbruddet af coronavirus.

Forventninger til 2020

Baseret på vores performance indtil videre i andet halvår indsnævrer vi vores forventninger til omsætningsvæksten i lokal valuta til 8-13 % (tidligere 5-15 %). Bemærk venligst, at omsætningen i sammenligningsperioden var negativt påvirket af it-hændelsen med et estimeret beløb på DKK 575 mio. Vi forventer, at væksten i andet halvår vil være drevet af følgende:

Engrosforretningen for høreapparater: Mere eller mindre flad vækst i lokal valuta.Detailforretningen for høreapparater: Midt-encifret vækst i lokal valuta.Høreimplantater: Mindre negativ vækst i lokal valuta end runraten på -20 % til -10 % i midten af august.Diagnostik: Marginalt positiv vækst i lokal valuta.EPOS (ikke konsolideret i 2019): Vækstbidrag på 9-10 procentpoint i lokal valuta (7 procentpoint i første halvår).

Vi forventer en negativ valutakurseffekt på omsætningen på ca. 3 % i andet halvår, hvilket inkluderer effekten af valutakurssikring.

Baseret på den høje lønsomhed, der er realiseret indtil nu i andet halvår og den forventede omsætningsvækst skitseret ovenfor forventer vi nu et EBIT i andet halvår på DKK 1.200-1.500 mio. før engangseffekter relateret til EPOS. Dette interval afspejler den usikkerhed, der stadig eksisterer på vores markeder. Med det negative EBIT på DKK 193 mio., vi realiserede i H1, svarer vores forventninger til et EBIT for helåret på DKK 1.007-1.307 mio. før engangseffekter relateret til EPOS.

Vi forventer nu at indregne negative engangseffekter relateret til EPOS på DKK 85-105 mio. (tidligere DKK 75-125 mio.) i andet halvår i forbindelse med ekstraordinære omkostninger til at etablere EPOS-brandet i markedet.

Vi bibeholder suspenderingen af vores aktietilbagekøb. År til dato har vi tilbagekøbt aktier for DKK 197 mio.

Vores ovenstående forventninger er baseret på antagelser om, at der ikke vil blive gennemført yderligere omfattende nedlukninger inden udgangen af året, og at det samlede salg på høresundhedsmarkedet på runrate-basis vil nærme sig et normalt niveau hen imod slutningen af året. Der er store forskelle mellem de enkelte markeder og forretningsområder, og vi har været godt hjulpet af ophobet efterspørgsel i nogle områder, mens den i andre ikke har materialiseret sig endnu. Den seneste tids kraftige stigning i antallet af coronatilfælde på mange af vores hovedmarkeder kan dog udgøre en risiko i forhold til vores forventninger, og generelt er markedssituationen stadig mere usikker end normalt, men indtil videre har vi ikke set nogen effekt på vores forretning

Høreapparater

Markedsudvikling

I vores halvårsrapport for 2020 estimerede vi, at styksalget på det globale høreapparatmarked var faldet med ca. 30 % i første halvdel af 2020. Med den betydelige bedring, vi har set efter lavpunkterne i april og maj, skønner vi, at styksalget i tredje kvartal så en negativ midt-encifret vækst som følge af et betydeligt efterslæb fra salget til de to store offentlige kanaler, Veterans Affairs (VA) i USA og NHS i Storbritannien, hvor bedringen sker i et langsommere tempo end på det kommercielle marked.

I henhold til statistikker fra Hearing Industries Association (HIA) er styksalget i USA faldet med 6,3 % i tredje kvartal, hvor væksten stort set har været flad og har ligget på 0,5 % i den kommercielle del af det amerikanske marked, og hvor væksten i VA er faldet med 34,5 %.

Detaljerede markedsstatistikker for tredje kvartal er endnu ikke tilgængelige, men vi skønner, at, hvis vi ser bort fra NHS i Storbritannien, hvor aktivitetsniveauet stadig er betydeligt under det normale, så er bedringen i Europa væsentligt mere fremskreden end bedringen i den kommercielle del af det amerikanske marked. Dette skyldes stærk vækst på både de store markeder - ikke mindst i Tyskland - og på nogle af de mellemstore og små markeder som fx Holland, Danmark og Schweiz.

Vi mangler ligeledes markedsstatistikker for Asien, men vi skønner, at udviklingen har været forskelligartet med solid vækst i Kina og negativ vækst i Japan.

Der findes ikke nogen pålidelige branchestatistikker omkring prisudviklingen på det globale høreapparatmarked, og med de nuværende markedsforhold in mente er vi ikke i stand til at komme med et præcist skøn over udviklingen i ASP'er på engros- og detailmarkederne for høreapparater.

Hvad angår den nye over-the-counter-kategori (OTC) af høreapparater, så har Food and Drug Administration (FDA) i USA meldt ud, at de forventer, at den næste Unified Agenda, som vil blive præsenteret i efteråret, vil omfatte en opdatering af det forventede tidspunkt for fremsættelse af deres forslag til etablering af denne nye kategori. Forslaget vil derefter blive sendt i høring, inden det kan blive endeligt vedtaget. Det er stadig vores opfattelse, at en eventuel effekt af OTC-kategorien vil være begrænset.

Engrosforretningen

Efter at have set vækst på -25 % i lokal valuta i første halvår på grund af coronavirus, har vores forretning for engrossalg af høreapparater set betydelig bedring. I midten af august svarede omsætningen på runrate-basis til en vækstrate på mellem -15 % og -5 %, og bedringen er siden da fortsat støt og roligt hjulpet af ophobet efterspørgsel på en række markeder. Hvad angår andet halvår, forventer vi mere eller mindre flad vækst i lokal valuta, når vi medregner den negative effekt af it-hændelsen sidste år på sammenligningstallene.

Bedringen er først og fremmest drevet af øget salg i den kommercielle del af markedet, hvor salget til de uafhængige høreapparatforhandlere er tæt på normalt på de fleste markeder. Salget til store detailkæder er ligeledes præget af stærk bedring, om end nogle kæder stadig er i opstartsfasen efter at have genåbnet deres klinikker. På det offentlige marked er aktivitetsniveauet i de to store offentlige kanaler, VA i USA og NHS i Storbritannien, imidlertid stadig under det normale niveau, til trods for gradvis bedring måned for måned. Derudover er en række udviklingsmarkeder stadig stærkt påvirket af coronavirus, hvilket alt i alt hæmmer omsætningen.

Fra et kommercielt synspunkt drives væksten af Oticon Opn S, som fortsat tilbyder industriledende audiologi baseret på den kraftfulde Velox S-platform og på OpenSound-paradigmet - en tilgang til lydprocessering der stadig er klart differentieret fra konkurrerende produkter. Vi ser også god fremdrift i salget af de nye midtprisproduktfamilier, vi lancerede i alle brands i februar, deriblandt Oticon Ruby, som ligeledes er baseret på Velox S-platformen. Dette er ikke mindst tilfældet for de genopladelige produkter, og generelt ser vi et gradvist skifte hen imod genopladelighed.

Hvad angår regioner, er bedringen længst fremme i Asien og Oceanien, hvor vi ser særligt stærk vækst i Kina drevet af den meget succesfulde lancering af Philips HearLink.

Med hjælp fra ophobet efterspørgsel har omsætningen i Europa indtil videre i andet halvår været præget af stærk bedring drevet af en række lande som fx Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien. Storbritannien trækker dog stadig regionen ned, idet salget til både NHS og det private marked har været væsentligt lavere end normalt.

I andet halvår er omsætningen i Nordamerika indtil videre kun øget gradvist og i et lavere tempo end i Europa. Dette skyldes primært den langsomme bedring i salget til VA i USA, men vi ser også fortsat en effekt af coronavirus i nogle dele af det kommercielle marked i både USA og Canada.

Detailforretningen    

Vores forretning for detailsalg af høreapparater genererede vækst på -31 % i lokal valuta i første halvår som følge af coronavirus. Omsætningen blev dog væsentligt forbedret i juni og juli, efterhånden som nedlukningsrestriktionerne blev lempet, og i midten af august lå omsætningsvæksten på mellem -10 % og 0 % i forhold til sidste år på runrate-basis. Siden da er bedringen fortsat, og omsætningen ligger nu tæt på normal. For andet halvår forventer vi at generere midt-encifret vækst i lokal valuta, hovedsageligt bestående af organisk vækst, men også af mindre akkvisitiv vækst. Dette inkluderer den negative effekt af it-hændelsen sidste år på sammenligningstallene.

I andet halvår har den stærke bedring indtil videre været hjulpet af ophobet efterspørgsel fra høreapparatbrugere, som ikke kunne serviceres under de omfattende nedlukninger i første halvår. Dette har ført til en stigning i andelen af den forretning, som genereres af eksisterende brugere, i forhold til den forretning, som genereres af nye brugere, og til et højere afkast af vores salgs- og marketingaktiviteter end normalt. Fordelingen mellem eksisterende og nye brugere nærmer sig dog det normale niveau, idet vi er fortsat med at øge vores lead-genererende aktiviteter, som er målrettet nye brugere. Med meget få undtagelser er alle vores detailforretninger åbne på nuværende tidspunkt, og det samlede antal test-aftaler nærmer sig det normale, om end coronavirus stadig påvirker kundetrafikken negativt i vores forretninger i nogle områder.

Geografisk set har bedringen i andet halvår indtil videre været stærk på vores europæiske markeder, primært drevet af Frankrig, Irland, Spanien og Schweiz. Vores forretning i Storbritannien har været igennem en langsommere normalisering, men har for nyligt oplevet stærk fremgang og er tæt på normal.

I Nordamerika har bedringen i omsætningen i USA haltet efter udviklingen i Europa, men der er store regionale forskelle, og overordnet set er trenden positiv. I Canada er den organisk genererede omsætning under normalt niveau, men akkvisitiv vækst har bidraget til omsætningen.

Vores detailforretning i Australien har i august været negativt påvirket af nye lokale nedlukninger og andre restriktioner i staten Victoria som følge af en stor stigning i antallet af smittede. Omsætningen i andet halvår er således indtil videre under det normale niveau.

Høreimplantater

Forretningsaktiviteten Høreimplantater har været kraftigt påvirket af coronavirus og leverede vækst i lokal valuta på -18 % i første halvår. Trods gradvis bedring på markedet efter lavpunkterne i april og maj svarede omsætningen på runrate-basis i midten af august til en vækstrate på mellem -20 % og -10 %. Siden da er markedet fortsat med langsomt at bedres, og vi har set forbedringer i vores forretninger for både cochlear-implantater (CI) og benforankrede høreløsninger (BAHS). For andet halvår forventer vi i både CI- og BAHS-forretningen mindre negativ vækst i lokal valuta end runrate-niveauet i midten af august.

Samlet set er bedringen på CI-markedet sket langsomt, idet antallet af operationer på de fleste markeder stadig er under det normale. Derudover prioriterer mange hospitaler i øjeblikket pædiatriske patienter, som er et område, hvor vores salg relativt set er lavere end til voksne patienter. Til trods for dette har vi set yderligere bedring i vores CI-forretning siden midten af august drevet af en positive udvikling på en lang række af vores markeder.

I slutningen af marts indsendte vi vores endelige ansøgning til FDA om før-markedsgodkendelse af Neuro-systemet i USA. Som følge af en forsinkelse i auditeringsprocessen på grund af coronavirus forventer vi imidlertid nu tidligst at kunne komme ind på det amerikanske marked i anden halvdel af 2021. For nyligt offentliggjorde vi en opdateret pålidelighedsrapport, der viser fremragende resultater for vores implantater.

Bedringen i vores BAHS-forretning er sket en smule hurtigere end i vores CI-forretning som følge af et stærkt salg af lydprocessorer drevet af en kombination af opgraderinger af eksisterende brugere og muligheden for at anvende soft bands som et alternativ til et decideret implantat. Vi ser ligeledes tegn på øget salg af implantater i vores BAHS-forretning, hvilket er en indikation af, at klinikkerne nu begynder at operere igen. Siden midten af august er væksten således øget til trods for meget stærke sammenligningstal, og vi skønner, at vi fortsat vinder markedsandele.

Diagnostik

Omsætningen i Diagnostik viste sig at være ganske modstandsdygtig over for de negative markedsvilkår i første halvår og oplevede kun et beskedent fald på 2 % i forhold til sidste år, og i midten af august svarede omsætnings-runraten til en vækstrate på mellem -5 % og 5 %. Siden da er Diagnostik fortsat med at levere flotte resultater trods vanskelige markedsvilkår og er ligeledes fortsat med at vinde markedsandele. Omsætningen fra salg af instrumenter og engangsudstyr er stadig påvirket i beskedent omfang af lavere aktivitetsniveau i nogle kundesegmenter, hvorimod omsætning fra vores serviceforretning er kommet godt igen takket være ophobet efterspørgsel. For andet halvår forventer vi marginalt positiv vækst i lokal valuta.

Hvis vi kigger på regioner, har salget i Asien nået et normalt niveau, og salget i Europa nærmer sig en normalisering. Salgsvæksten i Nordamerika har indtil videre i andet halvår haltet efter væksten i disse regioner.

Kommunikation

I Kommunikation havde EPOS et meget succesrigt første halvår i 2020, og de stærke resultater er fortsat ind i andet halvår. Den vigtigste årsag er stadig den kraftige stigning i andelen af arbejde hjemmefra, som har ført til ekstraordinært stor efterspørgsel efter virtuelle samarbejdsværktøjer i Enterprise Solutions-segmentet. Gaming-segmentet oplever ligeledes medvind og er foran de oprindelige planer. I slutningen af første halvår havde vi et vist antal restordrer, men vi har siden da øget vores produktion, og siden juni er antallet af restordrer blevet reduceret. For andet halvår forventer vi, at EPOS vil bidrage til koncernens samlede vækst i lokal valuta med 9-10 procentpoint (7 procentpoint i første halvår).

Som det fremgår af ovenstående, forventer vi at indregne negative engangseffekter på DKK 85-105 mio. i andet halvår, som relaterer sig til ekstraordinære branding-omkostninger i EPOS.


Vedhæftet fil

2020-12 Periodemeddelelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder