Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

Udgivet den 15-03-2021  |  kl. 12:00  |  

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 15. april 2021 kl. 11:30 i Hermans (Tivoli Friheden), Skovbrynet 5, DK-8000 Aarhus C.

Coronavirus umuliggør desværre den sædvanlige generalforsamling med forplejning. Schouw & Co. opfordrer aktionærerne til at undlade fysisk fremmøde og i stedet benytte muligheden for at udøve ejerskabet ved brevstemme eller fuldmagt. Generalforsamlingen vil blive livestreamet, så forløbet kan følges via internettet (selskabets hjemmeside).

Følg opdateringer og instruktioner forud for generalforsamlingen på www.schouw.dk/gf

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport

5. Forslag fra bestyrelsen

i) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2021

Bestyrelsen indstiller, at det årlige basishonorar fastholdes på 325.000 kr. for 2021.

ii) Ændring af vedtægternes § 2, stk. 3 - Ejerbogsførers adresse

Bestyrelsen foreslår en udelukkende ordensmæssig tilretning som følge af adresseændring hos selskabets ejerbogsfører.

iii) Ny § 5 i vedtægterne - Beslutning om anvendelse af elektronisk kommunikation - samt tilpasning af § 4, stk. 1, 1. afsnit

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om at indføre mulighed for elektronisk kommunikation mellem aktionærerne og selskabet i henhold til selskabslovens § 92. Selskabet kan derefter give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller vedtægterne ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Forslaget indebærer, at der indsættes ny § 5 i vedtægterne med følgende ordlyd:

"§ 5. Elektronisk kommunikation

Stk. 1
Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan til enhver tid vælge i stedet at kommunikere ved anvendelse af almindelig brevpost.

Stk. 2
Elektronisk kommunikation kan anvendes af selskabet til alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter, herunder indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, delårsrapporter, årsrapporter samt alle øvrige meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Anvendelse af elektronisk kommunikation indebærer, at dokumenterne og meddelelserne vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.schouw.dk, og såfremt det er påkrævet, vil de blive tilsendt aktionærerne pr. e-mail.

Stk. 3
Alle navnenoterede aktionærer opfordres til at oplyse deres elektroniske postadresse og løbende ajourføre denne hos selskabets ejerbogsfører. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse.

Stk. 4
Nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer og fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside."

Forslaget indebærer endvidere, at vedtægternes nuværende § 5 konsekvensændres til § 6.

I forlængelse af selskabets overvejelser vedrørende øget brug af elektronisk kommunikation foretager selskabet en tilpasning af vedtægternes § 4, stk. 1, 1. afsnit således, at det heraf fremgår, at selskabet ved indkaldelse til generalforsamlinger tillige indkalder de aktionærer, der på indkaldelsestidspunktet er noteret i ejerbogen, og som har fremsat begæring herom, ved meddelelse direkte til aktionærerne. Den foreslåede ordlyd af vedtægternes § 4, stk. 1, 1. afsnit er følgende:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen beregnet fra dagen før generalforsamlingen. Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside. Indkaldelse sker desuden ved meddelelse direkte til alle aktionærer, som er noteret i ejerbogen på tidspunktet for indkaldelsen, og som har fremsat begæring herom."

Udkast til vedtægter med alle ændringer indarbejdet, som foreslået af bestyrelsen, er vedlagt som bilag 1 til de fuldstændige forslag, som findes på selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf.

6. Valg til bestyrelsen

Af bestyrelsens medlemmer er Jørgen Wisborg og Hans Martin Smith på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg. En beskrivelse af baggrund og hverv for de kandidater, der indstilles til valg til bestyrelsen, er vedlagt som bilag 2 til de fuldstændige forslag, som findes på selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektion i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med ovenstående beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve det for at gennemføre registrering af beslutningerne.

9. Eventuelt

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 255.000.000 er fordelt på 25.500.000 aktier a DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenspunkt 5 ii)-iii) kræves tilslutning fra mindst 2/3, såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes § 4, stk. 11, 2. afsnit. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpelt stemmeflertal.

Registreringsdatoen er torsdag den 8. april 2021, og aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen kl. 23.59, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort
Som følge af coronavirus-pandemien opfordrer selskabet aktionærer til ikke at møde fysisk frem til generalforsamlingen men til i stedet at udøve deres ejerskab ved afgivelse af brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen. Aktionærer der, trods dette, ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 9. april 2021. Adgangskort kan rekvireres via Aktieselskabet Schouw & Co.s hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved brug af NemID eller tilmeldingsblankettens brugernavn og adgangskode. Adgangskort kan alternativt rekvireres ved returnering af den til aktionærerne udsendte tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby eller ved henvendelse til Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dk. Gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som en aktionær.

Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan afgive fuldmagt eller brevstemme. Fuldmagten eller brevstemmen kan afgives elektronisk via Aktieselskabet Schouw & Co.s hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved brug af NemID eller tilmeldingsblankettens brugernavn og adgangskode. Fuldmagten eller brevstemmen kan alternativt afgives skriftligt ved returnering af den til aktionærerne udsendte fuldmagts-/brevstemmeblanket i underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby, eller på e-mail til gf@computershare.dk. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 9. april 2021.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 14. april 2021 kl. 16:00.

Yderligere oplysninger
På selskabets hjemmeside, www.schouw.dk/gf, findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2020, vederlagsrapport for 2020, indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv, forslag til nye vedtægter, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt link til aktionærportalen til brug for tilmelding henholdsvis afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

For nærmere information om selskabets indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til informationsark om persondatabeskyttelse, som er tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.schouw.dk/gf.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Aktieselskabet Schouw & Co., Chr. Filtenborgs Plads 1, DK-8000 Aarhus C eller på e-mail: schouw@schouw.dk.

Aarhus, den 15. marts 2021

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, Bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Vedhæftet fil

2021-03-15 FBM 03-2021 Indkaldelse generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder