Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Udgivet den 25-02-2021  |  kl. 10:03  |  

MEDDELELSE NR. 50 - 25. FEBRUAR 2021


25. februar 2021


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i                                                          

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

torsdag den 25. marts 2021 kl. 15.00.

Generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde.

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, og deltagelse i generalforsamlingen vil kun kunne ske via internettet. Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af aktionærer, som har registreret deres deltagelse i overensstemmelse med denne indkaldelse.

D/S NORDEN tager ansvar for vores fælles sikkerhed alvorligt og ønsker at støtte de danske myndigheders foranstaltninger til at kontrollere risikoen for infektion med COVID-19. Af den grund har bestyrelsen besluttet, at den ordinære generalforsamling i D/S NORDEN A/S i år afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Dette indebærer, at aktionærerne, i stedet for at deltage fysisk på den ordinære generalforsamling, kan deltage og udøve deres aktionærrettigheder på generalforsamlingen elektronisk.

DAGSORDEN:

A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

B. Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport.

C. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

D. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

E. Valg af statsautoriseret revisor. 

F. Forslag fra bestyrelsen om:

Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport for 2020/2021 til vejledende afstemning.
 Ændring af vederlagspolitik.
 Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
 Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne                .

G. Eventuelt

Bestyrelsens forslag offentliggøres den 4. marts 2021 umiddelbart efter offentliggørelse af årsrapport 2020.

Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 40.700.000 fordelt i aktier á DKK 1. Hver aktie á DKK 1 giver én stem­me på generalforsamlingen. Enhver aktionær har ret til at deltage i Selskabets ge­neralforsamling, når aktionæren er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog på registreringsdatoen torsdag 18. marts 2021 kl. 23.59 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen og den pågældende senest mandag 22. marts 2021 kl. 9:00 har tilmeldt sig deltagelse.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer ak­tionærer, der har tilmeldt sig, og som torsdag 18. marts 2021 er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

Brevstemme og fuldmagt

Såfremt du ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan du meddele fuldmagt til tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at stemme på dine vegne. Der er blanket på Selskabets hjemmeside www.norden.com.

Fuldmagt/brevstemme kan afgives via Aktionærportalen på Rederiets hjemmeside.

En brevstemme eller fuldmagt skal være fremme hos Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. mail gf@computershare.dk eller registreret i Aktionærportalen senest mandag 22. marts 2021 kl. 9.00.

Majoritetskrav:

Til godkendelse, valg og vedtagelse af de under dagsordenens punkt B, C, D, E, F.1, F2 og F3 nævnte forslag kræves simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt F.4 kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede kapitals størrelse.

I henhold til vedtægterne indkaldes der samtidig til en sådan efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, se nedenfor under Ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingens dokumenter:

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne for den ordinære generalforsamling på Selskabets kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.norden.com senest torsdag den 4. marts 2021:

indkaldelsen,det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den revide­rede årsrapport,dagsordenen og de fuldstændige forslag ogde formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stem­meafgivelse pr. brev.


Deltagelse i generalforsamlingen:

Alle navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, får tilsendt dagsorden med de fuldstændige forslag, tilmeldingsblanket og blanket til fuldmagt og brevstemme.

For at deltage elektronisk på generalforsamlingen, skal aktionærer registrere deres deltagelse forud for generalforsamlingen i aktionærportalen senest mandag den 22. marts 2021 kl. 9:00

Elektronisk deltagelse i den ordinære generalforsamling skal ske via Lumi AGM, der kan tilgås via en computer, tablet eller smartphone ved brug af en webbrowser.

For at deltage online skal du:

Gå ind på hjemmesiden http://web.lumiagm.com  via din computer, tablet eller smartphone. Bemærk, at du skal benytte den seneste version af enten Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox. Tjek venligst, at din browser er kompatibel ved at logge ind i god tid. Login og help desk åbner en time før mødets start.

Logindetaljer fremgår af adgangskortet der tilsendes den e-mailadresse der er registreret i aktionærportalen. Adgangskortet kan også downloades direkte fra aktionærportalen.

-----------------------


Ekstraordinær generalforsamling:

I henhold til vedtægterne kan bestyrelsen indkalde til to generalforsamlinger samtidig, når der er forslag om vedtægtsændringer, der kræver et særligt fremmøde.

På den baggrund indkalder bestyrelsen herved til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 6. april 2021, kl. 14:30

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, og deltagelse i generalforsamlingen vil kun kunne ske via internettet. Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af aktionærer, som har registreret deres deltagelse i overensstemmelse med denne indkaldelse.

På den ekstraordinære generalforsamling vil forslaget under dagsordenens pkt. F.4, der har opnået fornøden majoritet på den ordinære generalforsamling, men ikke er endeligt vedtaget på grund af utilstrækkeligt fremmøde, fremsættes til endelig vedtagelse. Forslaget kan på den ekstraordinære generalforsamling, vedtages endeligt med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Enhver aktionær har ret til at deltage i Selskabets ekstraordinære ge­neralforsamling 6. april 2021, når aktionæren er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog tirsdag 30. marts 2021 kl. 23:59 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen og den pågældende senest onsdag 31. marts 2021 kl. 09:00 har tilmeldt sig deltagelse.

Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling tilkommer ak­tionærer, der har tilmeldt sig, og tirsdag 30. marts 2021 kl. 23:59 er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

Brevstemme og fuldmagt

Såfremt du ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan du meddele fuldmagt til tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at stemme på dine vegne. Der er blanket på Selskabets hjemmeside www.norden.com.

Fuldmagt/brevstemme kan afgives via Aktionærportalen på Rederiets hjemmeside. En brevstemme eller fuldmagt skal være fremme hos Computershare A/S eller registreret i Aktionærportalen senest onsdag 31. marts 2021 kl. 9.00.

Fuldmagter til at deltage i ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2021 er, for så vidt de ikke skriftligt er tilbagekaldt ved meddelelse til Selskabet, også gyldige med hensyn til den ekstraordinære generalforsamling 6. april 2021, ligesom brevstemmer ved eventuelle afstemninger vil blive anvendt på begge generalforsamlinger.

Den ekstraordinære generalforsamlings dokumenter:

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne for den ekstraordinære generalforsamling på Selskabets kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com senest onsdag den 10. marts 2021.

indkaldelsen,det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,de dokumenter, der skal fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling,dagsordenen og de fuldstændige forslag, ogde formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stem­meafgivelse pr. brev.

Deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling:

For at deltage elektronisk på generalforsamlingen, skal aktionærer registrere deres deltagelse forud for generalforsamlingen i aktionærportalen senest onsdag den 31. marts 2021 kl. 9:00

Elektronisk deltagelse i den ordinære generalforsamling skal ske via Lumi AGM, der kan tilgås via en computer, tablet eller smartphone ved brug af en webbrowser.


For at deltage online skal du:

Gå ind på hjemmesiden http://web.lumiagm.com  via din computer, tablet eller smartphone. Bemærk, at du skal benytte den seneste version af enten Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox. Tjek venligst, at din browser er kompatibel ved at logge ind i god tid. Login og help desk åbner en time før mødets start.

Logindetaljer fremgår af adgangskortet der tilsendes den e-mailadresse der er registreret i aktionærportalen. Adgangskortet kan også downloades direkte fra aktionærportalen.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil

Nr. 50 Indkaldelse til generalforsamling 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

11:24 Aktier/middag: Rød bølge fra USA skyller ind over C25
10:23 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal - aktien stiger
10:04 Tyskland: IFO-indekset skuffer i juli - falder trods ventet stigning
09:36 Amerikansk biotekselskab i tocifret plus: Gør klar med fase 3-studie af vægttabsmiddel
09:19 Aktier/åbning: DSV blandt de få lyspunkter i rødt marked
09:02 Danske Banks udlodning til aktionærerne belønnes med løftet kursmål hos børshus
08:59 Obligationer/åbning: Global rentestigning smitter af i Danmark
08:23 Aktier/tendens: Store fald i USA kan smitte af på det danske marked
08:18 Sydbank: Investorernes pludselige recessionspanik er overdrevet
07:53 Råvarer: Olieprisen falder på bekymring for svag kinesisk efterspørgsel
07:51 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal
07:37 Nestlé sænker forventningerne: Aftagende priser tynger salgsvæksten
07:22 Tysk Vestas-rival opjusterer efter stærk driftsfremgang i første halvår
07:16 Schweizisk medicinalgigant opjusterer efter fremgang i andet kvartal
06:54 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:54 Obligationer/tendens: Globalt rentemarked indikerer højere rente
06:35 DSV/SEB: Kursmålet hæves til 1410 kr. fra 1340 kr. efter flot regnskab
06:35 DSV/HSBC: Kursmålet løftes til 1300 kr. fra 1120 kr. efter stærkt regnskab
06:32 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:32 Valuta: Perfekt storm giver kraftig yen-styrkelse og skyder lukrativ carry-handel i sænk