Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

Udgivet den 02-03-2021  |  kl. 10:11  |  

Selskabsmeddelelse nr. 06/2021

I overensstemmelse med vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i SimCorp A/S onsdag den 24. marts 2021 kl. 15.00 dansk tid (CET), hos SimCorp A/S, Weidekampsgade 16, 2300 København S, Danmark.

Grundet COVID-19 restriktionerne, herunder myndighedernes restriktioner for forsamlinger, opfordres aktionærerne til at følge generalforsamlingen via live stream i stedet for at deltage fysisk, samt at give stemmefuldmagt til bestyrelsen eller stemme ved brevstemme. Alle aktionærer opfordres til at fremsende eventuelle spørgsmål vedrørende agendaen og dokumenterne til generalforsamlingen på skrift senest onsdag den 17. marts 2021. Spørgsmål kan sendes til SCAGM@simcorp.com. Grundet COVID-19 restriktionerne vil der ikke være nogen forplejning til generalforsamlingen.

Dagsordenen er som følger:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.Forelæggelse og godkendelse af årsrapport til godkendelse.Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.Forelæggelse og godkendelse af Vederlagsrapporten.Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg af formand og næstformand til bestyrelsen.Valg af revision. I overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling foreslår bestyrelsen genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjemand der begrænser generalforsamlingens valg af revision eller revisionsfirma.Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

7a. Forelæggelse og godkendelse af ændringer til Vederlagspolitikken.

For at forenkle skatteindberetningen for bestyrelsesmedlemmer med bopæl uden for Danmark foreslår bestyrelsen at ændre vederlagspolitikken ved at tilføje følgende:

Instead of receiving the one third of the total base remuneration in SimCorp shares, board and committee members with residence outside of Denmark may choose to receive a cash payment instead. Such cash payment shall be invested in SimCorp shares and the requirement to hold the shares applies as set out below."

Ovenstående foreslås tilføjet til vederlagspolitikken under overskriften Conversion into SimCorp shares. Forslaget skal have virkning for bestyrelsesmedlemmernes vederlag for 2021 og fremadrettet, forudsat forslaget vedtages.

7b. Forslag angående vederlag.

Bestyrelsen foreslår at øge vederlaget til medlemmer af bestyrelsen med 12 % fra 2020. Bestyrelsen foreslår at øge det årlige kontante vederlag som følger: til ordinære bestyrelsesmedlemmer fra DKK 250.000 til DKK 280.000,til formanden for bestyrelsen fra DKK 750.000 til DKK 840.000,til næstformanden for bestyrelsen fra DKK 500.000 til DKK 560.000,til formanden for revisions- og risikoudvalget fra DKK 187.500 til DKK 210.000,til ordinære medlemmer af revisions- og risikoudvalget fra DKK 93.750 to DKK 105.000,til formanden for nominerings- og vederlagsudvalg fra DKK 93.750 to DKK 105.000, ogtil ordinære medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalg fra DKK 46.875 to DKK 52.500.

Bestyrelsen foreslår at øge den totale kursværdi ved tildeling af SimCorp-aktier (eller kontantbeløb til udbetaling til bestyrelsesmedlemmer med bopæl uden for Danmark) som følger:

til ordinære bestyrelsesmedlemmer fra 125.000 til DKK 140.000,til formanden for bestyrelsen fra DKK DKK 375.000 til DKK 420.000,til næstformanden for bestyrelsen fra DKK 250.000 til DKK 280.000,til formanden for revisions- og risikoudvalget fra DKK 93.750 til DKK 105.000,til ordinære medlemmer af revisions- og risikoudvalget fra DKK 46.875 til DKK 52.500,til formanden for nominerings- og vederlagsudvalg fra DKK 46.875 til DKK 52.500, andtil ordinære medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalg fra DKK 23.438 to DKK 26.250

Antallet af SimCorp-aktier, der tildeles, fastsættes på basis af en kurs svarende til gennemsnitskursen for SimCorp-aktien i en periode på tre børsdage efter offentliggørelse af SimCorps årsrapport for 2020. Det beregnede antal SimCorp-aktier overføres til bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2021. Bestyrelsesmedlemmerne skal beholde aktierne i mindst et år, efter de er overført, dog under forudsætning af at de i hele denne periode er medlem af bestyrelsen for SimCorp.

Forslaget til ændring af vederlagspolitikken i forslag 7a. skal, hvis vedtaget, gælde for forslaget til vederlaget i dette forslag 7b.

7c. Andre forslag.

Bestyrelsen foreslår at opdatere SimCorps formål i vedtægterne ved at tillade tilsvarende aktiviteter såsom investeringer der understøtter SimCorps formål.

Som konsekvens heraf foreslås det, at vedtægternes § 2 ændres til følgende:

§ 2

Selskabets formål er at udvikle, markedsføre, sælge, implementere og varetage driften af software og relaterede ydelser til virksomheder, institutioner og forvaltningsorganer, hvis aktiviteter er inden for eller relateret til forvaltning af værdipapirer og/eller andre aktiver og dermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål kan enten opfyldes direkte eller via investeringer, herunder gennem aktiebesiddelse i andre selskaber.

Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i perioden frem til 31. december 2022 kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, inklusive selskabets nuværende beholdning af egne aktier, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10%.

8.  Eventuelt.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Til vedtagelse af det underpkt. 7c (A) nævnte forslag kræves, jf. vedtægternes § 14 og selskabslovens § 106, at disse tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, samt at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt halvdelen af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, kan beslutningen, på en ny generalforsamling, der indkaldes inden 14 dage efter afholdelsen af den foregående, vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Til vedtagelse af de øvrige punkter på dagsordenen kræves simpelt flertal, jf. vedtægternes § 14 og selskabslovens § 105.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG STEMMERET

Selskabets aktiekapital udgør DKK 40.500.000 fordelt på aktier a DKK 1 og multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver én stemme.

ADGANGSKORT OG FULDMAGT MV.

Registreringsdato:
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført.

Registreringsdatoen er den 17. marts 2021, og kun personer, der på denne dato er aktionærer, og hvis ejerforhold er i) noteret i selskabets ejerbog eller ii) meddelt selskabet med henblik på notering i ejerbogen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort:
Aktionærer har adgang til generalforsamlingen enten ved fremmøde (eventuelt i følgeskab med en rådgiver) eller ved fuldmagt. Adgangskort vil blive sendt ud via e-mail. Dette kræver, at aktionærens e-mail-adresse er registreret på Investorportalen. Det er muligt at registrere sin e-mail adresse ved tilmelding. Efter tilmelding vil man pr. e-mail modtage et adgangskort i PDF. Adgangskortet kan printes eller medbringes på smartphone eller tablet. Skulle man glemme sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen. Der er fortsat mulighed for at få adgangskort tilsendt pr. post.

Adgangskort kan rekvireres via selskabets hjemmeside http://www.simcorp.com/AGM, ved henvendelse til VP Securities A/S pr. telefon 4358 8866 eller via VP Securities A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf. Seneste frist for tilmelding er den 21. marts 2021 kl. 21:00 CET.  

Alle aktionærer opfordres til at give stemmefuldmagt til bestyrelsen eller stemme med brevstemme samt følge generalforsamlingen via live stream i stedet for at deltage fysisk.

Fuldmagt og brevstemme:
Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til selskabets bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagt kan afgives elektronisk via selskabets website http://www.simcorp.com/AGM,  ved at logge på InvestorPortalen senest den 21. marts 2021 kl. 21:00 CET. Der er endelig mulighed for at afgive brevstemme, hvilket ligeledes kan ske elektronisk via selskabets website senest 23. marts 2021, kl. 12.00 CET.

Skriftlig fuldmagtsformular og brevstemmeformular kan også hentes på selskabets website eller bestilles pr. e-mail til SCAGM@simcorp.com. Underretning af selskabet om udpegning af en fuldmægtig kan også ske pr. e-mail. Ved skriftlig stemmeafgivelse ved fuldmagt skal fuldmægtigen fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, som skal være modtaget af selskabet senest den 21. marts 2021 kl. 21:00 CET. En eventuel brevstemme skal i givet fald være modtaget af selskabet senest den 23. marts 2021 kl. 12.00 CET. Har selskabet modtaget brevstemme, kan aktionæren ikke tilbagekalde sin stemme.

For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at afgive fuldmagt eller brevstemme (med mindre dette sker via InvestorPortalen via http://www.simcorp.com/AGM), skal fuldmagten eller brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt anført i fuldmagten og brevstemmen. Fuldmagten eller brevstemmen sendes til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Sprog:
Generalforsamlingen vil blive afholdt på engelsk. Der vil under mødet være mulighed for automatisk oversættelse med undertekster på live stream fra engelsk til dansk.

Generelt:
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. e-mail til SCAGM@simcorp.com eller pr. post til selskabets adresse.

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets website http://www.simcorp.com/AGM: (i) indkaldelsen, (ii) dagsorden med de fuldstændige forslag, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

For så vidt angår indsamling og behandling af personoplysninger henvises til selskabets Cookie Policy, Privacy Policy og AGM Personal Data Policy, som kan findes på selskabets hjemmeside.

København, den 2. marts 2021

SimCorp A/S

På vegne af bestyrelsen

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Klaus Holse, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 2326 0000)
Michael Rosenvold, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 5235 0000)

 

Vedhæftet fil

SimCorp Indkaldelse AGM 2021_DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:46 Europa/lukning: Røde markeder og rejseaktier ramt af it-kaos
17:03 Fredagens aktier: C25 trodsede sur stemning anført af Danske Bank og Novo
17:03 Feds Williams bekræfter utvetydigt mål om inflation på 2 pct.
17:00 Fredagens obligationer: Renten tikkede roligt op
16:47 Mærsk kortvarigt påvirket af det globale it-nedbrud på nogle af havneterminalerne
16:44 Joe Bidens kampagne svarer igen på rygter: Er "fast besluttet" på at blive i kampen
16:36 Danske Bank/Barclays: Hæver kursmål til 175 kr. fra 165 kr.
15:45 Bidens familie er begyndt at drøfte mulig plan for exit fra præsidentkamp
15:43 USA/åbning: Røde markeder trods afblæst it-panik - Netflix stiger efter regnskab
14:47 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:43 FLS-branchekollega falder efter regnskab: Vil lancere flere omkostningstiltag
14:16 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:08 USA/tendens: It-panik er aftaget men selskab bag fejl styrtdykker
13:29 American Express opjusterer efter andet kvartal med overraskende lave omkostninger
13:21 Valuta: Dollar styrkes efter Fed-kommentarer og tro på genvalg til Trump
13:04 SAS søger afnotering fra børserne i København, Stockholm og Oslo
12:49 Europa/middag: Rejseaktier ramt af it-kaos - Danske Bank i front
12:48 FLSmidth-branchefælle skuffer igen på indtjening men ordrer overrasker positivt
11:58 Demant og GN tabte begge terræn hos amerikanske veteraner i juni
11:41 Obligationer/middag: Rolig dag på rentefronten - fokus på amerikanske Fed-taler