Ordinær generalforsamling i Schouw & Co.

Udgivet den 15-04-2021  |  kl. 11:50  |  

Schouw & Co. har i dag afholdt ordinær generalforsamling i Hermans, Tivoli Friheden, 8000 Aarhus C. Grundet omstændighederne med coronavirus blev generalforsamlingen livestreamet over internettet.

Bestyrelsens beretning
Af formandens beretning fremgik det blandt andet, at Schouw & Co. i 2020 har realiseret en omsætning på 21,3 mia. kr. (mod 20,9 mia. kr. i 2019) og et EBITDA på 2.209 mio. kr. (mod 1.951 mio. kr. i 2019). Af beretningen fremgik det endvidere, at koncernen i 2021 forventer at realisere en omsætning i størrelses­ordenen 21,9 mia. kr. med et EBITDA i intervallet 2.015-2.225 mio. kr.

Bestyrelsens beretning er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.

Godkendelse af årsrapport og overskudsdisponering
Årsrapporten for 2020 med overskudsdisponering og bestyrelsens indstilling om udbytte på 14 kr. pr. aktie blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.

Vejledende afstemning om vederlagsrapport
Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport for 2020, som blev fremlagt til vejledende afstemning.

Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsens forslag om fastholdelse af det årlige basishonorar til bestyrelsen på 325.000 kr. for 2021 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om ændring af ejerbogsførers adresse i vedtægternes § 2, stk. 3, blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om tilføjelse af ny § 5 i vedtægterne - Beslutning om anvendelse af elektronisk kommunikation - samt tilpasning af vedtægternes § 4, stk. 1, 1. afsnit, blev godkendt.

Valg til bestyrelsen
Af bestyrelsens medlemmer var Jørgen Wisborg og Hans Martin Smith på valg, og efter indstilling fra bestyrelsen blev begge genvalgt.

Valg af revisor
Som ny revisor blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt.

Bemyndigelse til dirigenten
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering.

Eventuelt
Ingen emner behandlet.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørn Ankær Thomsen som formand og Jørgen Wisborg som næstformand.

Aktieselskabet Schouw & Co.
Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Vedhæftet fil

2021-04-15 FBM 04-2021 Referat af generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder