Resultat af fortegningsemission

Udgivet den 10-12-2020  |  kl. 09:37  |  

Selskabsmeddelelse

10. december 2020
Meddelelse nr. 29

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIGT.


Resultat af fortegningsemission

NKT A/S (Selskabet) offentliggør i dag, at alle 10.744.009 nye aktier udbudt ved fortegningsemissionen offentliggjort af Selskabet den 19. november 2020 (Udbuddet) er blevet tegnet. Ca. 99,5 % af de nye aktier er blevet tegnet ved udnyttelse af tegningsretter. Efterspørgslen efter resterende aktier har været ekstraordinær stor og har oversteget antallet af nye aktier, der ikke blev tegnet ved udnyttelse af tegningsretter, med næsten 200 gange. På denne baggrund og for at imødekomme Selskabets store og varierede gruppe af aktionærer, har Selskabets bestyrelse besluttet at allokere de resterende aktier som følger: Alle ordrer for resterende aktier op til 73 resterende aktier vil blive fuldt allokeret. Ordrer for resterende aktier ud over 73 resterende aktier vil blive allokeret 73 resterende aktier.

Selskabet forventer at gennemføre Udbuddet den 15. december 2020 efter modtagelse af alle tegningsbeløb og registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen.

De nye aktier vil hurtigst muligt herefter blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden for Selskabets eksisterende aktier DK0010287663, forventeligt senest den 16. december 2020.

Som anført i Selskabsmeddelelse nr. 25 af 19. november 2020 kan Udbuddet til enhver tid tilbagekaldes indtil registreringen af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. En eventuel tilbagekaldelse vil blive meddelt via Nasdaq Copenhagen A/S.

Tidsplan

Tidsplanen for de resterende vigtigste begivenheder i forbindelse med Udbuddet forventes at være som følger:

Begivenhed   Forventet dato
Gennemførelse af Udbuddet, inklusiv afvikling af nye aktier................... 15. december 2020
Forventet registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen.........................................................................  

15. december 2020
Første dag for handel og officiel notering af de nye aktier på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden for eksisterende aktier...................  

16. december 2020
Forventet sammenlægning af den midlertidige og permanente ISIN-kode........................................... 17. december 2020 kl. 17.00 CET

Joint global coordinators og juridiske rådgivere

Danske Bank, J.P. Morgan og Nordea fungerer som joint global coordinators og joint bookrunners i forbindelse med Udbuddet. Kromann Reumert og Davis Polk & Wardwell er henholdsvis danske og internationale juridiske rådgivere for Selskabet. Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab og Shearman & Sterling er henholdsvis danske og internationale juridiske rådgivere for joint global coordinators og joint bookrunners.

Kontakt

For yderligere information:

Investor Relations:    Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654
Presse:                     Helle Gudiksen, Head of Group Communications, tlf.: +45 2349 9098

Vigtig ansvarsfraskrivelse

Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og involverer visse risici og usikkerheder, særligt skal denne meddelelse ikke ses som en bekræftelse af hverken at Udbuddet vil blive gennemført eller transaktionsstørrelsen eller prisen. Faktiske resultater kan således afvige væsentligt fra forventninger i meddelelsen som følge af en række faktorer.

Denne meddelelse har til eneste formål at give oplysninger. Personer, der har brug for rådgivning, bør konsultere en uafhængig finansiel rådgiver. Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling.  

Denne meddelelse er ikke et prospekt, og investorer bør ikke købe de heri nævnte værdipapirer alene på grundlag af denne meddelelse. Oplysningerne i denne meddelelse er alene baggrundsoplysninger og er ikke udtømmende eller fuldstændige. Investorer bør ikke handle i tillid til oplysningerne i denne meddelelse eller i tillid til, at oplysningerne er korrekte og fuldstændige. Oplysningerne i denne meddelelse afgives med forbehold for ændringer. Selskabet er ikke forpligtet til at opdatere denne meddelelse eller rette eventuelle fejl, og offentliggørelsen af denne meddelelse skal ikke anses for at udgøre et tilsagn fra Selskabets side om at ville fortsætte med den heri beskrevne transaktion eller proces. Denne meddelelse er ikke godkendt af nogen kompetent tilsynsmyndighed.

Denne meddelelse udgør ikke og indgår ikke i noget tilbud om eller nogen opfordring til at sælge eller udstede - eller til at give et tilbud på at købe eller tegne - aktier eller andre værdipapirer. Meddelelsen (eller en del heraf) og det forhold, at den udsendes, bør heller ikke danne grundlag for eller udgøre en tilskyndelse til at indgå nogen kontrakt eller forpligtelse. De heri beskrevne transaktioner og offentliggørelsen af denne meddelelse og af øvrige oplysninger i forbindelse med transaktionerne kan i nogle jurisdiktioner være omfattet af lovmæssige restriktioner, og personer, som modtager denne meddelelse eller de heri nævnte dokumenter eller oplysninger, bør gøre sig bekendt med og overholde disse restriktioner.

Særligt udgør denne meddelelse ikke noget tilbud om eller nogen opfordring til at give et tilbud på at købe eller tegne værdipapirer for personer i USA (herunder dets territorier og besiddelser, nogen stat i USA og District of Columbia), Australien, Canada, Japan eller Sydafrika eller i andre jurisdiktioner, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig (de Udelukkede Jurisdiktioner). Manglende overholdelse af disse restriktioner kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen i de pågældende jurisdiktioner. De heri nævnte værdipapirer er ikke blevet, og vil ikke blive, registreret i henhold til i Securities Act of 1933 med senere ændringer (U.S. Securities Act) eller i henhold til nogen værdipapirhandelslove i nogen stat i USA, og må ikke udbydes, sælges, videresælges eller leveres, direkte eller indirekte, i eller inden i USA uden registrering, undtagen i medfør af en undtagelse til, eller i en transaktion der ikke er omfattet af, registreringskravene i U.S. Securities Act. Værdipapirerne henvist til i denne meddelelse udbydes og sælges alene uden for USA, dog med visse begrænsede undtagelser. Værdipapirerne henvist til i denne meddelelse er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til nogen gældende værdipapirhandelslovgivning i nogen stat, provins, territorium, land eller jurisdiktion i nogen Udelukkede Jurisdiktioner. Sådanne værdipapirer må følgelig ikke blive udbudt, solgt, videresolgt, samlet op, udnyttet, frafaldet, overdraget, leveret eller distribueret, direkte eller indirekte, i eller ind i de Udelukkede Jurisdiktioner. Der vil ikke være noget offentligt udbud af værdipapirer i USA eller andre steder. 

På nær for så vidt angår udbud af værdipapirer i Danmark som påtænkt ved prospektet relateret til Selskabet, er denne meddelelse udarbejdet ud fra en forudsætning om, at ethvert udbud af de heri nævnte værdipapirer i et medlemsland i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Storbritannien vil være undtaget fra Prospektforordningens (prospektforordningen (forordning nr. 2017/1129 om prospekter) krav om offentliggørelse af et prospekt i forbindelse med sådanne udbud. På nær for så vidt angår udbud af værdipapirer i Danmark som påtænkt ved prospektet relateret til Selskabet, er oplysningerne i denne meddelelse alene rettet mod personer i EØS-medlemslande og Storbritannien, der er kvalificerede investorer (Kvalificerede Investorer) som defineret i artikel 2(e) i Prospektforordningen.

Herudover, i Storbritannien er oplysningerne alene rettet mod (i) Kvalificerede Investorer, der er "professionelle investorer" omfattet af artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer (Order), (ii) "high net worth entities" omfattet af artikel 49, stk. 2 (a)-(d) i Order eller (iii) personer til hvem oplysningerne i øvrigt lovligt må rettes, alle sådanne personer betegnet under ét Relevante Personer.

Personer, som ikke er Relevante Personer, bør under ingen omstændigheder foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den. På nær for så vidt angår udbud af værdipapirer i Danmark som påtænkt ved prospektet relateret til Selskabet, er ingen investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, tilgængelig for eller må foretages sammen med personer (i) i nogen EØS-medlemsstat, som ikke er Kvalificerede Investorer, og (ii) i Storbritannien, som ikke er Relevante Personer.

Hverken Selskabet, de relevante joint global coordinators og joint bookrunners eller deres datterselskaber, tilknyttede selskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, rådgivere, repræsentanter eller andre personer påtager sig noget ansvar for eller afgiver nogen udtrykkelige eller stiltiende oplysninger eller erklæringer om korrektheden eller fuldstændigheden af oplysningerne eller udsagnene i denne meddelelse (eller om hvorvidt der er udeladt oplysninger i meddelelsen) eller af øvrige oplysninger om Selskabet eller dets associerede selskaber, uanset om oplysningerne er afgivet skriftligt eller mundtligt eller i visuel eller elektronisk form, og uanset hvordan de er tilvejebragt eller stillet til rådighed, eller for noget tab, der måtte opstå som følge af brugen af denne meddelelse eller dens indhold, eller som i øvrigt måtte opstå i forbindelse hermed.

Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling. Værdipapirernes kurs og værdi og de eventuelle indtægter deraf kan både stige og falde, og du kan miste hele din investering. Historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Oplysningerne i denne meddelelse bør ikke anses for retningsgivende for fremtidige resultater.

Vedhæftet fil

Resultat af fortegningsemission

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:52 Europa/lukning: Anglo American satte kedelig rekord i marked upåvirket af jobtal
17:36 Amerikanske konkurrencemyndigheder undersøger Microsofts milliardinvestering i OpenAI
17:09 Fredagens aktier: C25 fastholdt upåvirket momentum trods stærk jobrapport
17:01 Fredagens obligationer: Stærke jobtal fra USA sendte renten videre op
16:53 Hove får hård kritik efter topfolks aktiesalg - mistanke om insiderhandel
15:41 USA/åbning: Indekser viser små fald efter jobtal da det værste chok har fortaget sig
15:15 Rentenedsættelser skubbes længere væk efter jobrapport fra USA, vurderer økonomer
14:52 Valuta: Håb om rentesænkelse udskydes efter stærke jobtal og styrker dollar
14:44 Renter stryger op og aktier bakker let efter amerikanske jobtal
14:23 Partnerskab mellem Microsoft og OpenAI er kommet i søgelyset i Storbritannien
14:14 USA/tendens: Lille misstemning inden vigtig amerikansk jobrapport
14:06 USA/tendens: Lille misstemning inden vigtig amerikansk jobrapport
14:00 Tidligere Formuepleje-direktører har tabt trecifret millionbeløb på aktiesalg
13:34 Yogatøjs-producent falder efter negative kommentarer fra investeringshus
13:00 Jefferies spår at Novos aktie vil underperforme i 2024 i takt med at hypen fader ud
12:29 Europa/aktier: Nedskæringer tynger mineselskab i ellers festligt marked inden jobtal
11:56 Obligationer/middag: Renterne fortsætter op inden amerikanske jobtal
11:36 Aktier/middag: Danske Banks løfter banker i afventende C25 - Bioporto brager op
11:10 Danske Bank løfter forventningerne til overskuddet i 2023
10:22 Spanske Nadia Calvino udpeget som chef for Den Europæiske Investeringsbank