Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2016

Udgivet den 29-08-2016  |  kl. 15:21  |  

København, 2016-08-29 15:21 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq OMX Copenhagen A/S                                                              Meddelelse nr.             4/2016

Nicolai Plads 6                                                                              Fondskode     DK 0010283597

1007 København K                                                                                              CVR nr.                      15313714

                                                                                                       Kontaktperson

                                                                                                       Peter Hansen    Tlf. 3693 1011     

 

 

 

 

 

 

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2016:

Andersen & Martini har øget salget af nye og brugte biler med 50% i forhold til i fjor og fastholder forventningerne for 2016

Andersen & Martini A/S har i første halvår af 2016 øget salget af nye og brugte biler med 50% og har opnået et positivt resultat før skat på t.kr. 1.521. Samtidig er driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) øget til t.kr. 12.841. Udsigterne for 2. halvår er positive og får bestyrelsen til at fastholde forventningerne om et årsresultat på mellem kr. 5 til 10 mio. for 2016.

Bestyrelsen for Andersen & Martini A/S har i dag på et ordinært bestyrelsesmøde godkendt koncernens regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2016: Andersen & Martini A/S realiserede et resultat før skat på t.kr. 1.521. Omsætningen er steget fra kr. 370 mio. til 496 mio. i perioden, hvilket bl.a. har bevirket, at bruttofortjenesten er øget fra kr. 45 mio. til kr. 53 mio., mens EBITDA er steget til t.kr. 12.841 mod t.kr. 11.594 i fjor. Pengestrømmen fra primær drift før ændring af driftskapital er positiv med 12,9 mio. kr., og efter ændring af driftskapital er den positiv med 19,3 mio. kr.

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio.

 

Greve, den 29. august 2016

Peter Hansen, adm. direktør

 

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2016 for Andersen & Martini A/S.

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Der er i overensstemmelse med reglerne ikke foretaget revision eller review af selskabets revisorer.

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig samt, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, egenkapital, finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrøm i perioden 1. januar - 30. juni 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for.

 

 

Greve, den 29. august 2016

 

Direktionen:

Peter Hansen

       

Bestyrelsen:

 

Henning Hürdum                          Erik Justesen

         Formand                                                  Næstformand

 

 

                           Jens Erik Christensen                  Poul Tvede                                            

     

 

HOVEDTAL OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

 

 

 

 

 

 

LEDELSESBERETNING

Andersen & Martinis forretningsgrundlag

Andersen & Martini A/S' idegrundlag er at levere og servicere nye og brugte biler til forbrugere og virksomheder enten direkte eller gennem samarbejdspartnere - herunder leasing- og udlejningsselskaber. Det er ikke afgørende, om den enkelte bil sælges, leases eller lejes. Det afgørende er at opfylde kunder­nes transportbehov med størst mulig kvalitet og kundeservice.

Selskabet forhandler og servicerer bilmærkerne Opel, Kia, Peugeot, Fiat, Saab, Cadillac og Corvette i det storkøbenhavnske område.

Det er Andersen & Martini A/S' fortsatte målsætning at være den ledende udbyder af ydelser af enhver art til bilister i og omkring Storkøbenhavn. Dette sikres gennem høj kvalitet og højt serviceniveau.

Den økonomiske udvikling

Selskabet leverede og registrerede knap 4.800 nye og brugte biler i Danmark i første halvår 2016, svarende til en stigning i forhold til samme periode i fjor på 50%.

Søgningen til selskabets værksteder har været stigende, omend eftermarkedsomsætningen er faldet en smule som følge af den intensiverede priskonkurrence og skiftet fra større til mindre biler i den servicerede vognpark. Endvidere er bestanden af Saab og Cadillac fortsat faldende.  Til gengæld er indtjeningen på eftermarkedet steget en smule som følge af procesforbedringer og stigning i effektiviteten.

Den samlede omsætning ekskl. registreringsafgift steg fra kr. 370 mio. kr. til 496 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 34%. Volumen i salg af biler har haft størst vægt i denne stigning.

Bruttofortjenesten steg fra 45 mio. kr. til 53 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 18%. Stigningen skyldes primært den øgede omsætning af salg af biler.

EBITDA er steget fra 11.594 t.kr. i første halvår sidste år til 12.841 t.kr i samme periode i år.

Finansielle poster netto blev minus 5,6 mio. kr. mod minus 4,6 mio. kr. året før. Stigningen kan henføres til øgede pengebindinger i biler, som er leaset ud til private og virksomheder samt en større lagerbinding som følge af den øgede aktivitet.

Periodens resultat efter skat blev 1,2 mio. kr. Resultatet er som forventet.

Det endelige salg af ejendommen på Lyngby Hovedgade som omtalt i årsregnskabet 2015 afventer fortsat lokalplanen, som er godkendt i kommunen, men på grund af en enkelt klage afventes nu Natur- og miljøklagenævnets afgørelse.

Forventninger til regnskabsåret 2016

Der forventes uændret et resultat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio.

 

 

 

KONCERNRESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

 

 

       

 

 

Koncern

 

BALANCE

 

Koncern

 

BALANCE

 

 

 

 

Koncern

 

EGENKAPITALOPGØRELSE

 

 

Koncern

PENGESTRØMSOPGØRELSE

 

 

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.
Note 1

Regnskabspraksis

Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Andersen & Martini A/S og aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for 2015, der blev aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU samt de krav, Nasdaq OMX Copenhagen A/S i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber.

Det konsoliderede regnskab omfatter moderselskabet Andersen & Martini A/S samt dattervirksomhederne Andersen & Martini Auto A/S og Andersen & Martini Biler A/S. Dattervirksomheder er enheder, hvorover Andersen & Martini A/S har bestemmende indflydelse på finansiel og driftsmæssig politik med henblik på at opnå afkast eller andre fordele fra aktiviteterne. Bestemmende indflydelse opnås ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 50% af stemmerettighederne, ved aftaler om ledelsesmæssig kontrol eller ved på anden måde at kontrollere den pågældende enhed. Aftaler og andre forhold indgår i vurderingen af indflydelse.

Konsolidering foretages ved sammendrag af moderselskabets og dattervirksomheders regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, efter eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt avance ved koncerninterne transaktioner.

De to datterselskaber, Andersen & Martini Biler A/S og Andersen & Martini Auto A/S ejes med hhv. 100 og 85% af Andersen & Martini A/S.

Note 2

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømmen fra primær drift før ændring af driftskapital er positiv med 12,9 mio. kr., og efter ændring af driftskapital er den positiv med 19,3 mio. kr.

Investeringsaktivitet har påvirket periodens pengestrømme negativt med 10,4 mio. kr., bl.a. som følge af modernisering af bilforretningerne i hhv. Ballerup, Gladsaxe og Taastrup samt investering i udvidelse af privatleasing aktivitet.

Finansieringsaktiviteten har påvirket periodens pengestrømme negativt med 2,7 mio. kr. hovedsageligt som følge af finansiering af privatleasing aktiviteten.

Selskabets kreditfaciliteter i danske banker er ultimo juni 2016 på 77 mio.kr. Heraf er ultimo juni 2016 22 mio. kr. uudnyttede. Herudover har koncernen leasingrammer til demo- og udlejningsbiler på 105 mio. kr. Sidstnævnte er ultimo juni udnyttet godt 65%. Selskabets likviditetsreserve medio august 2016 er på 26 mio. kr.

Note 3

Segmentoplysninger

Andersen & Martini har efter den organisatoriske ændring, som følge af udskillelse af aktiviteten i separate selskaber medio 2015, nu to segmenter: Opel og andre bilmærker. Tidligere har al aktivitet udgjort ét samlet segment i overensstemmelse med IFRS 8.

Det operative segment Opel indeholder salg af biler, reservedele og værkstedsydelser forbundet  med bilmærket Opel.

Det operative segment andre bilmærker indeholder salg af biler, reservedele og værkstedsydelser forbundet med bilmærkerne Kia, Peugeot, Cadillac og Corvette.

 

 

Note 4

Nærtstående parter

De nærtstående parter i koncernen er bestyrelsen og direktionen, Helmsman Holding ApS og Commander Holding ApS. Koncernen har ikke i indeværende regnskabsår gennemført transaktioner med disse parter, udover løn til direktionen. Der er endvidere ingen uafsluttede transaktioner eller forpligtelser med disse parter ultimo juni 2016.

 

Vedhæftede filer:

Delårsmeddelelse 29 august 2016.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder