Gennemførelse af fortegningsemission; samlede antal aktier og stemmerettigheder

Udgivet den 15-12-2020  |  kl. 07:28  |  

Selskabsmeddelelse

15. december 2020
Meddelelse nr. 30

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIGT.

Gennemførelse af fortegningsemission; samlede antal aktier og stemmerettigheder

NKT A/S (Selskabet) offentliggør i dag gennemførelsen af fortegningsemissionen offentliggjort den 19. november 2020 (Udbuddet).

De 10.744.009 nye aktier tegnet i Udbuddet forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden for Selskabets eksisterende aktier DK0010287663 den 16. december 2020.

Som et resultat af gennemførelsen af Udbuddet er Selskabets aktiekapital forhøjet med DKK 214.880.180 og udgør herefter DKK 859.520.720 fordelt på 42.976.036 aktier à DKK 20. Det samlede antal stemmerettigheder i Selskabet er 42.976.036.

Selskabets vedtægter er blevet opdateret som følge af kapitalforhøjelsen og er tilgængelige på Selskabets hjemmeside (www.nkt.com).

Kontakt
Investor Relations:    Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654
Presse:                     Helle Gudiksen, Head of Group Communications, tlf.: +45 2349 9098

Vigtig ansvarsfraskrivelse

Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og involverer visse risici og usikkerheder, særligt skal denne meddelelse ikke ses som en bekræftelse af hverken at Udbuddet vil blive gennemført eller transaktionsstørrelsen eller prisen. Faktiske resultater kan således afvige væsentligt fra forventninger i meddelelsen som følge af en række faktorer.

Denne meddelelse har til eneste formål at give oplysninger. Personer, der har brug for rådgivning, bør konsultere en uafhængig finansiel rådgiver. Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling.  

Denne meddelelse er ikke et prospekt, og investorer bør ikke købe de heri nævnte værdipapirer alene på grundlag af denne meddelelse. Oplysningerne i denne meddelelse er alene baggrundsoplysninger og er ikke udtømmende eller fuldstændige. Investorer bør ikke handle i tillid til oplysningerne i denne meddelelse eller i tillid til, at oplysningerne er korrekte og fuldstændige. Oplysningerne i denne meddelelse afgives med forbehold for ændringer. Selskabet er ikke forpligtet til at opdatere denne meddelelse eller rette eventuelle fejl, og offentliggørelsen af denne meddelelse skal ikke anses for at udgøre et tilsagn fra Selskabets side om at ville fortsætte med den heri beskrevne transaktion eller proces. Denne meddelelse er ikke godkendt af nogen kompetent tilsynsmyndighed.

Denne meddelelse udgør ikke og indgår ikke i noget tilbud om eller nogen opfordring til at sælge eller udstede - eller til at give et tilbud på at købe eller tegne - aktier eller andre værdipapirer. Meddelelsen (eller en del heraf) og det forhold, at den udsendes, bør heller ikke danne grundlag for eller udgøre en tilskyndelse til at indgå nogen kontrakt eller forpligtelse. De heri beskrevne transaktioner og offentliggørelsen af denne meddelelse og af øvrige oplysninger i forbindelse med transaktionerne kan i nogle jurisdiktioner være omfattet af lovmæssige restriktioner, og personer, som modtager denne meddelelse eller de heri nævnte dokumenter eller oplysninger, bør gøre sig bekendt med og overholde disse restriktioner.

Særligt udgør denne meddelelse ikke noget tilbud om eller nogen opfordring til at give et tilbud på at købe eller tegne værdipapirer for personer i USA (herunder dets territorier og besiddelser, nogen stat i USA og District of Columbia), Australien, Canada, Japan eller Sydafrika eller i andre jurisdiktioner, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig (de Udelukkede Jurisdiktioner). Manglende overholdelse af disse restriktioner kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen i de pågældende jurisdiktioner. De heri nævnte værdipapirer er ikke blevet, og vil ikke blive, registreret i henhold til i Securities Act of 1933 med senere ændringer (U.S. Securities Act) eller i henhold til nogen værdipapirhandelslove i nogen stat i USA, og må ikke udbydes, sælges, videresælges eller leveres, direkte eller indirekte, i eller inden i USA uden registrering, undtagen i medfør af en undtagelse til, eller i en transaktion der ikke er omfattet af, registreringskravene i U.S. Securities Act. Værdipapirerne henvist til i denne meddelelse udbydes og sælges alene uden for USA, dog med visse begrænsede undtagelser. Værdipapirerne henvist til i denne meddelelse er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til nogen gældende værdipapirhandelslovgivning i nogen stat, provins, territorium, land eller jurisdiktion i nogen Udelukkede Jurisdiktioner. Sådanne værdipapirer må følgelig ikke blive udbudt, solgt, videresolgt, samlet op, udnyttet, frafaldet, overdraget, leveret eller distribueret, direkte eller indirekte, i eller ind i de Udelukkede Jurisdiktioner. Der vil ikke være noget offentligt udbud af værdipapirer i USA eller andre steder. 

På nær for så vidt angår udbud af værdipapirer i Danmark som påtænkt ved prospektet relateret til Selskabet, er denne meddelelse udarbejdet ud fra en forudsætning om, at ethvert udbud af de heri nævnte værdipapirer i et medlemsland i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Storbritannien vil være undtaget fra Prospektforordningens (prospektforordningen (forordning nr. 2017/1129 om prospekter) krav om offentliggørelse af et prospekt i forbindelse med sådanne udbud. På nær for så vidt angår udbud af værdipapirer i Danmark som påtænkt ved prospektet relateret til Selskabet, er oplysningerne i denne meddelelse alene rettet mod personer i EØS-medlemslande og Storbritannien, der er kvalificerede investorer (Kvalificerede Investorer) som defineret i artikel 2(e) i Prospektforordningen.

Herudover, i Storbritannien er oplysningerne alene rettet mod (i) Kvalificerede Investorer, der er "professionelle investorer" omfattet af artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer (Order), (ii) "high net worth entities" omfattet af artikel 49, stk. 2 (a)-(d) i Order eller (iii) personer til hvem oplysningerne i øvrigt lovligt må rettes, alle sådanne personer betegnet under ét Relevante Personer.

Personer, som ikke er Relevante Personer, bør under ingen omstændigheder foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den. På nær for så vidt angår udbud af værdipapirer i Danmark som påtænkt ved prospektet relateret til Selskabet, er ingen investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, tilgængelig for eller må foretages sammen med personer (i) i nogen EØS-medlemsstat, som ikke er Kvalificerede Investorer, og (ii) i Storbritannien, som ikke er Relevante Personer.

Hverken Selskabet, de relevante joint global coordinators og joint bookrunners eller deres datterselskaber, tilknyttede selskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, rådgivere, repræsentanter eller andre personer påtager sig noget ansvar for eller afgiver nogen udtrykkelige eller stiltiende oplysninger eller erklæringer om korrektheden eller fuldstændigheden af oplysningerne eller udsagnene i denne meddelelse (eller om hvorvidt der er udeladt oplysninger i meddelelsen) eller af øvrige oplysninger om Selskabet eller dets associerede selskaber, uanset om oplysningerne er afgivet skriftligt eller mundtligt eller i visuel eller elektronisk form, og uanset hvordan de er tilvejebragt eller stillet til rådighed, eller for noget tab, der måtte opstå som følge af brugen af denne meddelelse eller dens indhold, eller som i øvrigt måtte opstå i forbindelse hermed.

Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling. Værdipapirernes kurs og værdi og de eventuelle indtægter deraf kan både stige og falde, og du kan miste hele din investering. Historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Oplysningerne i denne meddelelse bør ikke anses for retningsgivende for fremtidige resultater.

Vedhæftet fil

Gennemførelse af fortegningsemission_samlede antal aktier og stemmerettigheder_30

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

10:10 DFDS melder om stigende fragtmængderne og flere passagerer i maj
09:41 Elon Musk dropper sagsanlæg mod OpenAI i 11. time
09:33 Elon Musk dropper sagsanlæg mod OpenAI i 11. time
09:29 Jyske Bank undrer sig over timing i GN's beslutning om nedskalering i del af forretningen
09:17 Aktier/åbning: Rockwool presses af sænket anbefaling - mindre aktie skydes ned med 40 pct.
09:02 Asetek får kæberasler af investorerne efter suspenderede forventninger
08:57 Obligationer/åbning: Renten dykker frem mod sprængfarlig cocktail af nyt fra USA
08:17 Aktier/tendens: Rockwool og Ørsted kan stjæle fokus efter anbefaling og Tesla-nyt
08:04 Tiltaget tysk inflation i maj bekræftes i endelig opgørelse
07:56 Investeringsøkonom om Asetek: Spænd sikkerhedsbæltet når handlen starter
07:47 Råvarer: Oliepriserne stiger på optimistiske efterspørgselsudsigter
07:30 Ørsted og Tesla går sammen om kæmpe "batteri" til lagring af grøn strøm
07:23 Asetek suspenderer forventningerne til 2024 efter skuffende kundetilbagemeldinger
07:06 Obligationer/tendens: Sivende renter i sigte før sprængfarlig cocktail af nyt fra USA
06:49 Mærsks asiatiske konkurrenter tager vand ind
06:34 Novos topchef i USA skal muligvis vidne i Senatet om høje medicinpriser
06:34 Rockwool får sænket anbefalingen til "hold" hos Carnegie
06:34 Asetek suspenderer forventningerne til 2024 efter skuffende kundetilbagemeldinger
06:32 Valuta: Dollar svækkes marginalt før inflationstal og rentemelding
06:32 Asien: Presset stemning frem mod amerikanske inflationstal og rentemøde