Hypefactors øger kundebasen og opnår likviditetsmæssigt positivt månedsresultat

Udgivet den 31-03-2020  |  kl. 14:37  |  

København, March 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 03-2020
København, 31. marts 2020


Hypefactors øger kundebasen og opnår likviditetsmæssigt positivt månedsresultat

Bestyrelsen for media-tech virksomheden Hypefactors, der med base i kunstig intelligens leverer en ny generation af teknologi til at monitorere og styrke virksomheders og andre organisationers medieomdømme, har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2019.

Tallene viser en fremgang i omsætningen på 164% sammenlignet med den tilsvarende periode i 2018. Resultatopgørelsen for 2019 udviser et resultat på TDKK -13.756 og selskabets balance ultimo perioden udviser en egenkapital på TDKK 6.732. Der er blevet investeret betydeligt i ambitiøs udvikling af selskabets softwareplatform, der bl.a. giver brugerne en bedre og mere data-drevet national og international medieovervågning. For at sikre en bedre balance mellem hhv. investering i fremdrift og omkostninger, er der foretaget omkostningsbesparende justeringer, der er slået igennem fra andet halvår af 2019.


Tilgang af kunder og positivt månedsresultat
Selskabets produkt, tech-platformen, rummer en række innovative aktiver på state-of-the-art-niveau, udviklet af højtuddannede specialister. Der var specielt i anden halvdel af 2019 og fortsættende her i starten af 2020, en markant tilgang af brugere og fuldt betalende kunder, herunder en række store globale virksomheder og organisationer fra flere forskellige markeder, der har valgt Hypefactors på bekostning af de konkurrerende traditionelle løsninger. Det gælder eksempelvis: Sampension, H&M, Stark Group, FN/UNIDO, Aleris Hamlet, Astralis Group, Haldor Topsøe, Lindab, Ten Lifestyle Group, Verisure, Biogen, PlanBørnefonden, Lån & Spar Bank, Copenhagen Business School, Dansk Ungdoms Fællesråd, Flügger, The Whisky Exchange, Majestic Wine og MG Alba (BBC).

Det kan bemærkes at selskabet nåede målsætningen om i Q1/2020 at kunne nå et likviditetsmæssigt positivt månedsresultat, idet de fakturerede indtægter i februar oversteg omkostningerne.

Casper Janns, der er CEO i Hypefactors, udtaler:

"Vi oplever, nationalt såvel som internationalt, en positivt stigende interesse for vores AI-baserede media tech-platform, som blandt andre virksomheder og organisationer som Stark Group, Flügger, Majestic Wine, H&M, Astralis Group og FN/UNIDO fornylig har indgået aftaler om at anvende. I februar 2020 nåede vi målsætningen om en likviditetsmæssig positiv drift for måneden, og det er ad det balancerede spor vi fortsætter arbejdet."

Da investeringen i udviklingen af tech-aktiverne har styrket selskabets løsning markant og da tilstrømningen af betydelige kunder dokumenterer selskabets internationale konkurrencekraft, som der nu for alvor skal kapitaliseres på, anser bestyrelsen og ledelsen selskabets resultat som værende tilfredsstillende.


Hovedtal for 2019, med sammenligningstal

DKK     2019  2018 
Nettoomsætning     1.950.188  737.310
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver     4.348.947 3.217.629
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer     -2.334.876 -746.138
Andre eksterne omkostninger     -4.139.669 -2.803.165
Bruttoresultat     -175.410 405.636
Personaleomkostninger     -11.240.547 -7.907.454
Resultat før afskrivninger      -11.415.957 -7.501.818

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
    -3.098.325 -2.237.386
Resultat før finansielle poster      -14.514.282 -9.739.204
Finansielle indtægter     27.570 6.908
Finansielle omkostninger     -226.375 -127.216
Resultat før skat      -14.713.087  -9.859.512
Skat af årets resultat      956.768 1.826.339
Årets resultat      -13.756.319 -8.033.173


Udvalgte balanceposter

DKK     2019  2018 
AKTIVER        
Udviklingsprojekter     11.954.076 10.703.455
Immaterielle anlægsaktiver     11.954.076 10.703.455
         
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     73.409 0
Materielle anlægsaktiver     73.409 0
Deposita     229.854 222.850
Finansielle anlægsaktiver     229.854 222.850

ANLÆGSAKTIVER
 
    12.257.339 10.926.305
          
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser      512.153 636.217
Andre tilgodehavender     334.983 861.671
Udskudt skatteaktiv     0 0
Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder     956.768 872.452
Periodeafgrænsningsposter     244.711 144.968
         
Tilgodehavender     2.048.615 2.515.308

Likvide beholdninger
    443 10.780.901

Omsætningsaktiver
    2.049.058 13.296.209
         
AKTIVER I ALT     14.306.397 24.222.514


DKK   2019  2018 
PASSIVER         
Selskabskapital    866.884 866.884
Reserve for udviklingsomkostninger     11.267.384 9.519.640
Overført resultat    -5.122.615 10.101.448
EGENKAPITAL    7.011.653 20.487.972

Anden gæld
   107.649   0
Langfristede gældsforpligtelser    107.649  0

Kreditinstitutter
   4.825 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser   2.803.179 1.212.117
Gæld til tilknyttede virksomheder     830.280 882.459
Anden gæld     1.714.632 910.808
Periodeafgrænsningsposter   1.834.179 729.158
Kortfristede forpligtelser    7.187.095 3.734.542
GÆLDSFORPLIGTELSER    7.294.744 3.734.542
PASSIVER I ALT    14.306.397 24.222.514
       

Opgørelse af egenkapitalen pr. 31. december 2019

DKK

  Selskabskapital Reserve for
udviklings-omkostninger
Overført resultat I alt
Egenkapital 1. januar 866.884 9.519.640 10.101.448 20.487.972
Øvrige egenkapitalsreguleringer 0 0 280.000 280.000
Årets udviklingsomkostninger 0 4.348.946 -4.348.946 0
Årets af- og nedskrivning 0 -2.601.202 2.601.202 0
Årets resultat 0 0 -13.756.319 -13.756.319
Egenkapital 31. december 866.884 11.267.384 -5.122.615 7.011.653


Årets resultat
Bestyrelsen anbefaler på den kommende ordinære generalforsamling, at årets resultat overføres til egenkapitalen.


Begivenheder
Hypefactors er innovativ media-tech, udviklet med kunstig intelligens, der gør effekten af kommunikation målbar og arbejdsgangene mere automatiserede og nemmere for brugerne. Platformen blev i 2019 udbygget, forbedret, og forfinet yderligere, således at en række unikke tech-aktiver nu er indeholdt.

Hypefactors blev udvalgt til deltagelse i et internationalt netværksprogram, drevet af Founder Friendly Labs (FFL), der er en Silicon Valley-baseret accelerator fokuseret på netværk mellem erfarne stiftere af tech-virksomheder. Udover netværket og en tættere tilknytning til det amerikanske marked, vil selskabet drage fordel af FFLs Google- og Amazon-partnerskaber, hvilket giver mulighed for at opnå besparelser på op til USD 180.000 på brugen af Googles og Amazons cloud-platforme. Hypefactors anvender disse platforme til opbevaring af de meget store datamængder, der kontinuerligt behandles. Selskabets omkostninger til data-infrastruktur vil således alt andet lige falde betydeligt i 2020

International medieovervågning er en integreret del af Hypefactors' platform. Stadigt større mængder af mediedata blev gjort nemt tilgængelige for brugerne. Dette med egenudviklet crawlerteknologi og partnerskabsaftaler, således at alt fra print- og onlinemedier til Facebook, Instagram, Twitter og Reddit samt Trustpilot, andre anmeldelsessider og diverse fora, medieovervåges.

Selskabet lancerede Hypefactors Reputation AI vers. 2.0, der løfter de automatiserede vurderinger af medieomtaler til et nyt niveau, der eliminerer mange af de begrænsninger der er i de traditionelle algoritmer, der anvendes af andre markedsaktører. I de traditionelle algoritmer vurderes alene stemningen (sentiment) i omtalerne og ikke selve omdømmet.

Brugernes overvågningsmuligheder og muligheder for at præcisere søgningerne blev udbygget yderligere. Estimation af læsertallene på de enkelte medie-websites er en central del af den effektanalyse, som kommunikationsspecialister har behov for.

Hypefactors har øget præcisionen ved at anvende en kombination af hhv. data fra den førende autoritet på området og egenudviklet kunstig intelligens; dette for bedst muligt at kunne estimere læsertallene. Desuden er der sket markante nyudviklinger inden for betydende områder som AI-baseret omdømmeanalyse, emneklassificering, landegenkendelse og sproggenkendelse, samt inden for Deep AI: Side-segmentering og OCR.

Teamet blev også på den kommercielle side styrket med ansættelser, der styrker selskabets mulighed for at realisere målsætningerne.


Udsigter
Selskabet oplever en stor interesse i markedet for at tilgå en løsning, der er bedre, billigere eller begge dele, sammenlignet med traditionelle løsninger inden for området. Målsætningen for indeværende år er at udbygge kommercialiseringen i en sådan grad at der leveres et likviditetsmæssigt positivt resultat for 2020, forstået således at den fakturerede omsætning overstiger omkostningerne. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre størrelsen af den negative påvirkning af Covid-19, men situationen antages ikke langsigtet at ændre ved selskabets potentiale. Bestyrelsen planlægger, i løbet af Q3, at styrke selskabets kapitalgrundlag til understøttelse af strategien om profitabel vækst.


Offentliggørelse af resultater
Årsrapporten for 2019 kan downloades på www.hypefactors.com/investor.


Ordinær generalforsamling
Selskabets ordinære generalforsamling afholdes 4. maj, kl. 16 i Hypefactors' lokaler, Kronprinsessegade 8B i København K. Dette dog med forbehold for mulig ændring, som følge af Covid-19.Om Hypefactors A/S

Hypefactors er media tech, der hjælper virksomheder med at forløse det forretningsmæssige potentiale i kommunikation og medieomtale. Hypefactors tilbyder kommunikationsspecialister en integreret platform indeholdende værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og facts, der kan dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning, automatisk medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler, KPI-sektion m.v.  Selskabet er noteret på Nasdaq First North Growth Market.


Yderligere oplysninger: 

Casper Janns, CEO: Tlf.: +45 20167481, e-mail: cj@hypefactors.com

Pierre-André Montjovet, bestyrelsesformand: Tlf: +41 (0)78 922 33 0, e-mail: pa.montjovet@gmail.com

Hypefactors A/S
Kronprinsessegade 8B
1306 København K
www.hypefactors.com

Certified Adviser
Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 26802728
Jernbanegade 4
1608 København V
www.kaptalpartner.dk

Vedhæftet fil

Hypefactors - Årsrapport 2019

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:46 Europa/lukning: Røde markeder og rejseaktier ramt af it-kaos
17:03 Fredagens aktier: C25 trodsede sur stemning anført af Danske Bank og Novo
17:03 Feds Williams bekræfter utvetydigt mål om inflation på 2 pct.
17:00 Fredagens obligationer: Renten tikkede roligt op
16:47 Mærsk kortvarigt påvirket af det globale it-nedbrud på nogle af havneterminalerne
16:44 Joe Bidens kampagne svarer igen på rygter: Er "fast besluttet" på at blive i kampen
16:36 Danske Bank/Barclays: Hæver kursmål til 175 kr. fra 165 kr.
15:45 Bidens familie er begyndt at drøfte mulig plan for exit fra præsidentkamp
15:43 USA/åbning: Røde markeder trods afblæst it-panik - Netflix stiger efter regnskab
14:47 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:43 FLS-branchekollega falder efter regnskab: Vil lancere flere omkostningstiltag
14:16 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:08 USA/tendens: It-panik er aftaget men selskab bag fejl styrtdykker
13:29 American Express opjusterer efter andet kvartal med overraskende lave omkostninger
13:21 Valuta: Dollar styrkes efter Fed-kommentarer og tro på genvalg til Trump
13:04 SAS søger afnotering fra børserne i København, Stockholm og Oslo
12:49 Europa/middag: Rejseaktier ramt af it-kaos - Danske Bank i front
12:48 FLSmidth-branchefælle skuffer igen på indtjening men ordrer overrasker positivt
11:58 Demant og GN tabte begge terræn hos amerikanske veteraner i juni
11:41 Obligationer/middag: Rolig dag på rentefronten - fokus på amerikanske Fed-taler