NTR Holding A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Udgivet den 23-03-2018  |  kl. 09:01  |  

Selskabsmeddelelse nr. 2 - 2018
København, den 23. marts 2018Indkaldelse til ordinær generalforsamling
NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. april 2018, kl. 15.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Dagsorden

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2018
  Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
  Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
 
Forslag fremsat af bestyrelsen
 
a) Bemyndigelse til køb af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden frem til selskabets næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke overstige de midler, der i henhold til selskabslovens § 180, stk. 2, på anskaffelsestidspunktet kunne udbetales som ordinært udbytte.
 
Købskursen for B-aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs for selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen. Købskursen for A-aktier må i forhold til den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs for selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen ikke overstige den til enhver tid gældende højeste tilbudskurs for unoterede aktieklasser i forbindelse med en majoritetsoverdragelse i henhold til Lov om Kapitalmarkeder, Kapitel 8.
  Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer: Niels Heering, Klaus Kjærulff og Ole Steffensen.
 
En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2017 samt som bilag til de fuldstændige forslag, der kan hentes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Efter vedtægternes § 15 afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år, men kan genvælges.
  Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
  Eventuelt
  Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 49.494.000 fordelt på i alt 2.474.700 aktier, heraf 109.329 A-aktier a nominelt DKK 20 og 2.365.371 B-aktier a nominelt DKK 20. Hvert A-aktiebeløb a nominelt DKK 20 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb a nominelt DKK 20 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. Det samlede antal stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, udgør 3.458.661 på indkaldelsestidspunktet.

Registreringsdatoen er tirsdag den 10. april 2018.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Fremlæggelse af dokumenter
I en periode på senest tre uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen, vil der på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2017, formular til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen.

Adgang
Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 13. april 2018. Adgangskort kan bestilles elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Alternativt kan adgangskort bestilles via e-mail til ntr@ntr.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager, eller ved telefonisk henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93.

Fuldmagt
Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person senest fredag den 13. april 2018. Fuldmagt kan afgives elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Alternativt kan fuldmagt afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brevstemme senest søndag den 15. april 2018.

Brevstemme kan afgives elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Alternativt kan brevstemme afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne
Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.NTR Holding A/S


Bestyrelsen GF180417 Indkaldelse


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NTR Holding A/S via Globenewswire

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

09:25 Fransk aktivitetsindeks sender renterne på op og C25 på retur
09:25 Fransk aktivitetsindeks overrasker
09:14 Aktier/åbning: ISS' blandede takter straffes i ellers grøn start
09:05 Obligationer/åbning: Renten tager et hop inden storm af temperaturmålinger
08:58 ISS sender milliardbeløb tilbage til aktionærer efter halvår mudret af frasalg
08:45 Bioporto vil finansiere udbredelse af nyretest med kapitalforhøjelse i 2024 og 2025
08:26 Aktier/tendens: ISS øger udlodningen til aktionærerne i ventet positiv start
08:20 Danske Andelskassers Bank fordoblede resultatet i 2023 men venter lavere overskud i 2024
08:00 Industrien ser lyst på produktion og beskæftigelse
08:00 Jobomsætningen er faldet lidt
07:58 ISS H2: Skuffer på bundlinjen og driften efter fransk frasalg
07:51 Råvarer: Olieprisen stiger torsdag på forventninger om øget amerikansk efterspørgsel
06:57 Obligationer/tendens: Friske temperaturmålinger fra indkøbscheferne kan sætte retningen
06:46 Asien: Tokyo på kurs mod alle tiders rekord efter 25 år
06:35 Tokyo-børsens hovedindeks, Nikkei, oversteg torsdag den hidtidige rekord fra 1989
06:35 NKT får løftet kursmålet hos SEB med 7,1 pct. til 600 kr. efter regnskab og rekord
06:35 Fed-referat viser fortsat tilbageholdenhed i forhold til rentenedsættelser
06:34 Nvidia leverede stærkt kvartal med solid prognose - aktien steg markant
06:32 Asien: Tokyo på kurs mod alle tiders rekord efter 25 år
06:32 Valuta: Stabile markedsforhold med afventende investorer