Spar Nord Bank A/S overtager P/F BankNordiks danske forretning

Udgivet den 22-12-2020  |  kl. 09:00  |  
Selskabsmeddelelse nr. 26
 

Spar Nord Bank A/S ("Spar Nord") og P/F BankNordik ("BankNordik") har indgået en betinget aftale om køb af BankNordiks danske forretning med et samlet forretningsomfang for i alt ca. 25 mia. kr. fordelt på ca. 60.000 kunder. Købesum er aftalt til bogført værdi tillagt goodwill på 255 mio. kr.

For Spar Nord giver aftalen mulighed for at styrke markedspositionen på privatkundesiden i Hovedstadsområdet samt byerne Århus, Odense, Kolding og Haderslev.

Som led i transaktionen overtager Spar Nord BankNordiks 11 filialer samt medarbejdere svarende til i alt 132 fuldtidsstillinger. Det er så vidt muligt planen at videreføre alle relationer mellem rådgivere og kunder, ligesom det også er planen at fastholde den fysiske tilstedeværelse i de geografiske områder, hvor BankNordik i dag er repræsenteret.

Kunderne fra BankNordik bliver i Spar Nord en del af en veldrevet, landsdækkende bank, der tilbyder et bredt og konkurrencedygtigt udbud af finansielle løsninger inden for finansiering, investering, pension og forsikring. Spar Nords forretningsmodel indebærer en udpræget lokal forankring og beslutningskraft i de enkelte filialer, og banken er kendetegnet ved både en høj medarbejdertrivsel og en høj kundetilfredshed.

Aftalen giver Spar Nord mulighed for at indfri det potentiale for forbedret effektivitet og indtjeningskraft, der ligger i at betjene et større antal kunder på den samme produktions- og supportplatform. Ydermere forventes positive synergier fra sammenlægningen af BankNordiks filialer med Spar Nords filialer i de geografiske områder, hvor det er oplagt.

Den overtagne portefølje
Spar Nord overtager en velfungerende forretning med privatkundeengagementer for et samlet forretningsomfang på i alt ca. 25 mia. kr. fordelt på ca. 60.000 kunder. Det samlede forretningsomfang er fordelt som følger:

Ca. 3,7 mia. kr. i udlån og garantierCa. 5,8 mia. kr. i indlånCa. 11,1 mia. kr. i formidlede realkreditlån fra TotalkreditCa. 4,8 mia. kr. i depotværdier

Med aftalen bliver Spar Nord den største distributør af realkreditlån fra Totalkredit samt den største distributør af investeringsløsninger fra Bankinvest.

Inden aftalens indgåelse er der gennemført sædvanlig due diligence, og på baggrund af denne er det Spar Nords vurdering, at kreditkvaliteten på den overtagne portefølje er på niveau med bankens eksisterende kundeportefølje.

Købesum
Der er parterne imellem aftalt, at Spar Nord køber BankNordiks danske forretning til bogført værdi tillagt goodwill på i alt 255 mio. kr. Den endelige købesum opgøres på overtagelsesdagen.

Som en del af aftalen yder Spar Nord finansiering til BankNordik. Der er tale om almindelig seniorgæld med løbetid op til 18 måneder.

Finansielle forventninger
Det er Spar Nords forventning, at den overtagne forretnings bidrag til bankens basisindtjening før nedskrivninger i 2021 vil være beskedent, da der forventes engangsomkostninger i forbindelse med transaktionen i niveauet 60-70 mio. kr.

Fra 2022 forventes den overtagne portefølje at bidrage med en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 110 mio. kr. Den overtagne portefølje vurderes som følge af den sikkerhedsmæssige afdækning at have et risikoniveau lignende Spar Nords eksisterende privatkundeportefølje.

Kapitalforhold
På kapitalsiden havde Spar Nord ultimo 3. kvartal 2020 en egentlig kernekapitalprocent på 16,7, en kapitalprocent på 20,4 og et individuelt solvensbehov på 9,6 pct.

Overtagelsen forventes samlet set at reducere bankens kapitalprocenter med ca. 1,5 procentpoint. Såvel den egentlige kernekapitalprocent som kapitalprocent vil efter transaktionen fortsat være solidt over bankens målsætninger på henholdsvis 13,5 pct. og 17,5 pct.

Gennemførelse af transaktionen
Den endelige gennemførelse af transaktionen forudsætter godkendelse af Finanstilsynet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Betingelserne forventes opfyldt inden udgang af februar 2021.

Købet forventes gennemført med overtagelse pr. 1. marts 2021. Frem mod konvertering af kunderne fra SDC til BEC vil betjening af kundeporteføljen ske på SDC's systemplatform. Konvertering fra SDC til BEC forventes gennemført medio 2021, hvorefter kundeporteføljen vil overgå til Spar Nords kundeprogram, produkter og vilkår.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse
Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til adm. direktør
Lasse Nyby på 96 34 40 11 eller til undertegnede på 96 34 42 36.

Accura er juridisk rådgiver for Spar Nord i forbindelse med transaktionen.

Venlig hilsen

Rune Børglum Sørensen

IR-chef

Vedhæftet fil

Nr. 26 - BankNordik - DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder