Correction: Indkaldelse til generalforsamling 2024

Udgivet den 26-03-2024  |  kl. 12:43  |  

SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 25. marts 2024

Selskabsmeddelelse nr. 48 - 25.03.24        

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Danish Aerospace Company A/S
CVR nr.: 12 42 42 48

Correction: Rettelserne der er foretaget er følgende; registreringsdatoen er flyttet fra 10. til 11. april, punkterne 5 og 6 er blevet uddybet og næstformand Søren Bjørn Hansen's status er ændret fra uafhængig til ikke uafhængig.

Der indkaldes hermed til generalforsamling 2024 i Danish Aerospace Company A/S, CVR nr. 12 42 42 48 ("Selskabet") torsdag d. 18. april 2024 kl. 16.00. Generalforsamlingen afholdes ved Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 Copenhagen V. Dørene åbner for registrering af fremmøde kl. 15:30. Der vil ikke være forplejning ved dette års møde.

I overensstemmelse med vedtægterne punkt 3.9 er dagsordenen følgende:

Valg af dirigentBestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsårForelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelseBeslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.Bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen Bemyndigelse til at udstede aktietegningsretter Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.

                 7.1   Valg af formand
                 7.2   Valg af næstformand
                 7.3 Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen
    8.   Valg af revisor
    9.   Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
                 9.1   Ny §3.5 i vedtægterne om mulighed for at afholde generalforsamlinger som delvis eller fuld elektroniske generalforsamlinger
    10.   Eventuelt

--oo0oo--

Dagsorden med fuldstændige forslag.

Ad. Punkt 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Chantal Pernille Patel Simonsen som dirigent.

Ad. Punkt 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2023 til efterretning.

Ad. Punkt 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2023 godkendes.

Ad. Punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets overskud på DKK 2.019.741 overføres til næste års regnskab.

Ad. Punkt 5. Bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen.

Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indsættes en ny § 2A.1.2. Bestyrelsens nuværende bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen (uden fortegningsret) med op til 2.181.670 aktier udløber den 29. april 2024. Bemyndigelsen er ikke blevet udnyttet og svarer til 20% af den nuværende aktiekapital. Det foreslås, at den eksisterende bemyndigelse forlænges med 5 år.

Foreslået dansk ordlyd af §2A.1.2: " Bestyrelsen er indtil den 18. april 2029 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 218.167. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og skal ske ved kontant indbetaling, konvertering af gæld eller i forbindelse med hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed (apportindskud)."

Foreslået engelsk ordlyd af §2A.1.2: "Until 18th of April 2029 the Board of Directors is authorized to increase the company's share capital one or more times by up to nominally DKK 218,167. The increase shall be made at market price and against cash payment, conversion of debt or against acquisition, in whole or part, of an existing business (contribution in kind)."

Ad. Punkt 6. Bemyndigelse til at udstede aktietegningsretter.

Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indsættes en ny §2A.2.1. Indtil den 18. april 2029 er bestyrelsen bemyndiget til at udstede 134.521 aktietegningsretter til bestyrelsen, direktionen og øvrige medarbejdere. Det foreslås derfor at den eksisterende bemyndigelse forlænges med 5 år.

Foreslået dansk ordlyd af §2A.2.1: "Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 18. april er 2029 ad en eller flere gange at udstede op til 1.090.833 aktietegningsretter (warrants), der giver ret til tegning af op til nominelt DKK 109.083,30 aktier i selskabet ved kontant indbetaling."

Foreslået engelsk ordlyd af §2A.2.1: "Until 18th of April 2029 the Board of Directors is authorized to increase the company's share capital one or more times to issue up to 1,090,833 share subscription rights (warrants) to subscribe for up to nominally DKK 109.083.30 shares in the company against cash payment."

Ad. Punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.

I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, jf. Vedtægternes punkt 4.1.

Ad. Punkt 7.1. Valg af formand.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Heering som formand for bestyrelsen.

Der henvises til bilag 1 samt på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations for beskrivelse af baggrund og ledelseserhverv.

Ad. Punkt 7.2. Valg af næstformand.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Bjørn Hansen som næstformand for bestyrelsen.

Der henvises til bilag 1 samt på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations for beskrivelse af baggrund og ledelseserhverv.

Ad. Punkt 7.3. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af James V. Zimmerman som medlemmer af bestyrelsen. Tina Moe står ikke til genvalg.

Der henvises til bilag 1 samt på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations for beskrivelse af baggrund og ledelseserhverv.

Ad. Punkt 8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers.

Ad. Punkt 9. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

9.1 Ny §3.5 i vedtægterne om mulighed for at afholde generalforsamlinger som delvis eller fuld elektroniske generalforsamlinger

Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indsættes en ny § 3.5, der giver selskabet mulighed og fleksibilitet til at afholde generalforsamlinger som delvis eller fuldt elektronisk generalforsamling, forudsat at generalforsamlingen kan afvikles forsvarligt, og at de øvrige lovmæssige krav, der gælder vedrørende henholdsvis en delvis eller en fuldt elektronisk generalforsamling er opfyldt. Følgende ordlyd vil blive indsat i vedtægterne som en ny §3.5:

Foreslået dansk ordlyd af §3.5: "Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i København. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlinger afholdes elektronisk uden fysisk tilstedeværelse. Beslutningen om at afholde en elektronisk generalforsamling kræver, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, og at aktionærerne kan udøve deres aktionærrettigheder på generalforsamlingen elektronisk. Såfremt bestyrelsen beslutter at afholde en generalforsamling elektronisk, vil yderligere oplysninger om fremgangsmåden ved elektronisk deltagelse være tilgængelige på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til generalforsamlingen."

Foreslået engelsk ordlyd af §3.5: "General meetings shall be held in the municipality of the company's domicile or in Copenhagen. The Board of Directors may decide to hold general meetings electronically without physical attendance. A decision to conduct a general meeting electronically requires that the general meeting can be conducted in a proper manner ensuring that shareholders will be able to exercise their shareholder rights by electronic means. If the Board of Directors decides to conduct an electronic general meeting, further details on the procedures for electronic attendance and participation will be provided on the Company's website and in the notice to convene the general meeting."

Ad. Punkt 10 Eventuelt

--oo0oo--

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til generalforsamlingen kan findes på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations fra onsdag d. 27. marts 2024.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt fra onsdag d. 27. marts 2024 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har sendt fremsat begæring herom.

--oo0oo--
Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 5 og 6, samt 9.1 kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Alle øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmeret

Aktiekapitalen i Danish Aerospace Company A/S er nominelt DKK 1.090.833 og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er onsdag d. 11. april 2024.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er, endvidere, betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse, som beskrevet nedenfor.

Adgang

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest mandag d. 15. april 2024 kl. 23.59 have anmodet om adgangskort hos Danish Aerospace Company A/S.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort til rådgiveren.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Selskabets hjemmeside https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations. Blanketten sendes i udfyldt og underskrevet stand til Investor_Relations@DanishAerospace.dk eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV. Blanketten skal være modtaget af Danish Aerospace Company A/S senest mandag d. 15. april 2024, kl. 23.59.

Stemmesedler

Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.

Stemmeafgivelse

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt eller brevstemme men ikke begge dele.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan afgives elektronisk via mail til Investor_Relations@DanishAerospace.com eller fysisk til Hvidkærvej 31A, st. DK-5250 Odense SV Denmark.

Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest mandag d. 15. april 2024 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Danish Aerospace Company A/S på Investor_Relations@DanishAerospace.com eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A, st. DK-5250 Odense SV Denmark. Brevstemmer skal være modtaget senest onsdag d. 17. april 2024 kl. 15:00.

Brevstemmer, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes, pr. mail til Investor_Relations@DanishAerospace.com eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger

På Selskabets hjemmeside, https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations, vil der til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder:

Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsordenen med de fuldstændige forslag samt bilag 1,Selskabets årsrapport for 2023.Fuldmagts- og brevstemmeblanket, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller ved brev,Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, og

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

Persondata

Med hensyn til indsamling og behandling af persondata henvises til Danish Aerospace Company A/S' informationsark vedrørende persondatabeskyttelse i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations.

Danish Aerospace Company A/S

Bestyrelsen

Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Niels Heering. Bestyrelsesformand
Mobil: +45 40 17 75 31

Thomas A.E. Andersen, CEO
Mobil: +45 40 29 41 62
Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S
Poul Bundgaards Vej 1
DK-2500 Valby
Tlf.: +45 33 45 10 00
www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com

 

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse_nr.48-Indkaldelse_til_generalforsamling_2024_Final2

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:46 Europa/lukning: Røde markeder og rejseaktier ramt af it-kaos
17:03 Fredagens aktier: C25 trodsede sur stemning anført af Danske Bank og Novo
17:03 Feds Williams bekræfter utvetydigt mål om inflation på 2 pct.
17:00 Fredagens obligationer: Renten tikkede roligt op
16:47 Mærsk kortvarigt påvirket af det globale it-nedbrud på nogle af havneterminalerne
16:44 Joe Bidens kampagne svarer igen på rygter: Er "fast besluttet" på at blive i kampen
16:36 Danske Bank/Barclays: Hæver kursmål til 175 kr. fra 165 kr.
15:45 Bidens familie er begyndt at drøfte mulig plan for exit fra præsidentkamp
15:43 USA/åbning: Røde markeder trods afblæst it-panik - Netflix stiger efter regnskab
14:47 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:43 FLS-branchekollega falder efter regnskab: Vil lancere flere omkostningstiltag
14:16 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:08 USA/tendens: It-panik er aftaget men selskab bag fejl styrtdykker
13:29 American Express opjusterer efter andet kvartal med overraskende lave omkostninger
13:21 Valuta: Dollar styrkes efter Fed-kommentarer og tro på genvalg til Trump
13:04 SAS søger afnotering fra børserne i København, Stockholm og Oslo
12:49 Europa/middag: Rejseaktier ramt af it-kaos - Danske Bank i front
12:48 FLSmidth-branchefælle skuffer igen på indtjening men ordrer overrasker positivt
11:58 Demant og GN tabte begge terræn hos amerikanske veteraner i juni
11:41 Obligationer/middag: Rolig dag på rentefronten - fokus på amerikanske Fed-taler