Fisher Investments Norden gennemgår likviditetsrisiko

Udgivet den 01-05-2024  |  kl. 00:20  |  

Hvor nemt kan du købe eller sælge en investering? Selvom dette spørgsmål bør ligge bag enhver investeringsbeslutning, oplever Fisher Investments Norden, at mange investorer overser dette blandt alle mulige andre overvejelser - som f.eks. forventet volatilitet eller afkast. Men efter vores mening er det et helt centralt spørgsmål. Nogle investeringer kan handles næsten øjeblikkeligt uden større indvirkning på prisen. Andre investeringer kan tage dage, uger eller endnu længere tid at omsætte - og selv da kan en prisjustering blive nødvendig. Dette kaldes likviditetsrisiko, og efter Fisher Investments Nordens mening er det afgørende at sætte sig ind i for at foretage en korrekt vurdering af en investering.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Der er et par forskellige faktorer, der afgør et aktivs eller værdipapirs likviditet. Først og fremmest, hvorvidt det handles det på en offentlig børs eller et privat marked? Aktiver, der handles offentligt, kan købes af hvem som helst næsten når som helst, er reguleret af myndighederne og er ofte børsnoterede eller handles på anden åben vis - det kan f.eks. være større virksomheders stamaktier eller obligationer. Aktiver, der handles privat, er ofte ikke registeret hos myndighederne. Mange handles ikke på et let gennemskueligt eller synligt marked - det kan f.eks. være direkte ejerskab af fast ejendom, kunst, vin, samlerobjekter, en andel i en virksomhed med en stærkt koncentreret aktiemasse (f.eks. unoterede aktier), eller en hedgefond, der kun er tilgængelig til køb og indløsning på bestemte tidspunkter eller under specifikke forhold. Børsnoterede aktiver er generelt meget mere likvide end unoterede, men der kan stadig være forskellige grader af likviditet inden for disse overordnede kategorier, hvilket vi vil forklare nærmere.

Manglende likviditet kan udgøre en risiko. Ifølge Fisher Investments Norden er den primære risiko, at prisfastsættelsen bliver mere kompliceret. Overvej følgende: På børsnoterede værdipapirmarkeder bliver priser oplyst konstant og alle vegne, men det gælder ikke for unoterede aktiver. I sidstnævnte tilfælde kan værdiansættelser være skøn - nogle gange endda foretaget af udstederen/sælgeren selv. Derfor kender investorer måske ikke den faktiske værdi af deres aktiver, hvilket gør det kompliceret at vurdere et aktivs realistiske afkast og potentielle pris. Kunst eller fast ejendom kan kræve en vurdering, mens unoterede aktier og venturekapitalfonde efter vores erfaring normalt har årelange lock up-perioder. Ud over prisfastsættelsen er der også praktiske overvejelser: Hvis en person har brug for kontanter hurtigt for at dække en uforudset udgift, vil de måske have problemer med at finde en køber til illikvide aktiver, hvilket kan tvinge dem til at sætte udbudsprisen betydeligt ned.

Vi har oplevet, at nogle hævder, at denne øgede risiko opvejes af unoterede aktivers højere afkast, men efter Fisher Investments Nordens erfaring er det ofte ikke tilfældet. Selvom det er muligt, at illikvide eller unoterede aktiver overhaler globale aktiers gennemsnitlige årlige afkast på 8,5 %, afhænger det meget ofte af værdimæssige skøn.[i] Det eneste tidspunkt, hvor private aktivers gevinster er faktiske og ikke bare skønnede, er når investeringen bliver solgt.[ii]

Et andet argument, som Fisher Investments Norden er stødt på i vores gennemgang af økonomiske analyser er, at unoterede aktiver er mindre volatile end børsnoterede aktiver. Det mener vi, kun er en myte: Børsnoterede aktivers hyppigere prisfastsættelse kan give et indtryk af, at de svinger mere, men unoterede aktiver kan og vil falde i værdi fra tid til anden - det fremgår bare ikke lige så tydeligt. Fisher Investments Norden mener desuden også, at den tankegang grænser til godtroenhed, hvis man tror, at en unoteret andel i noget så skønsbaseret som kunst eller samlerobjekter slet ikke svinger sammen med økonomien, og unoterede aktier svinger sandsynligvis også lige så meget som aktier i børsnoterede virksomheder inden for tilsvarende brancher - det er sandsynligt, at de økonomiske, lovgivningsmæssige og politiske faktorer rent faktisk overlapper på et overordnet niveau.

Alligevel mener Fisher Investments Norden, at man skal gøre sig overvejelser, når man investerer i børsnoterede, likvide aktiver. De mest likvide aktiver er kontanter eller kontantlignende instrumenter som pengemarkedsfonde, der nemt kan omsættes til kontanter. Dernæst kommer børsnoterede aktier og statsobligationer eller børsnoterede virksomhedsobligationer - især dem med kortere løbetider - efterfulgt af langfristede obligationer, der handles ofte - hvor de længere løbetider typisk motiverer investorer til at beholde dem i længere tid. Men unoterede virksomhedsobligationer eller obligationer fra små lande, delstater, kommuner eller lign. kan imidlertid være mindre likvide - der er mange specifikke og varierede udstedelser af sådanne obligationer, ofte fra den samme udsteder, hvilket giver hver enkelt unikke særpræg, der kan påvirke deres popularitet og gøre, at tilsvarende obligationer handles sjældnere.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Likviditet kan også variere inden for aktivklasser. For eksempel handles bestemte aktier og ETF'er millionvis af gange hver dag, hvilket betyder, at sælgere kan finde en køber til en given pris næsten øjeblikkeligt.[iii] Andre mindre virksomheders aktier med lav volumen handles meget sjældnere, og Fisher Investments Nordens gennemgang af markedsaktivitet viser, at et forsøg på at købe eller sælge især en stor mængde aktier kan påvirke priserne.

Separat hævder nogle investeringsprodukter at kunne tilbyde en mere likvid metode til at investere i illikvide aktiver - her kan vi også finde udfordringer. Dette var tydeligt i 2022, hvor adskillige institutionelle ejendomsfonde i Storbritannien fastlåste kundernes penge i forbindelse med tusindvis af indløsningsanmodninger og udbredt panik vedrørende styrtdykkende statsobligationer og stigende renter.[iv] Investorer frygtede, at dette ville have en betydelig negativ effekt på ejendomsmarkedet, på grund af den historiske afhængighed af kredit. Da investorerne begyndte at melde sig, kunne fondsforvalterne ikke dække efterspørgslen på indløsning mod kontanter uden at sælge fast ejendom, hvilket tvang dem til midlertidigt at begrænse indløsninger. Noget lignende skete flere år tidligere, da et stort åbent investeringsselskab var nødt til at forhindre eller "gate" udbetalinger fra en påstået likvid aktiefond, der bevægede sig i retning af at eje en stor procentdel af unoterede aktiver.[v] Den lektie, man bør lære her, er efter vores mening: Se dig for, før du springer ud i at investere i en fond, så du er klar over den reelle likviditetsrisiko.

Selvom vi ikke siger, at illikvide investeringer nødvendigvis er dårlige, viser Fisher Investments Nordens gennemgang af forskellige aktiver, at det er vigtigt at afveje, hvordan den illikviditet stemmer overens med dine mål og behov som investor - og om de tilknyttede risici er det værd.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

 

[i] Kilde: FactSet, pr. 6/3/2024. Udsagnet er baseret på annualiseret udbytte fra MSCI World Index med nettoudbytte, angivet i DKK, 31/12/1970-31/12/2022. Angivet i GBP på grund af euroens begrænsede historik. Valutakursudsving mellem EUR og GBP kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[ii] "What Have You Made on Private Equity? Who Knows?!" Paul J. Davies, Bloomberg, 26/2/2024. Tilgået via WealthManagement.com.

[iii] ETF'er, eller børshandlede fonde, er fonde, der følger specifikke segmenter i aktiemarkedet eller markedet generelt.

[iv] "UK Property Fund Redemption Demand Exposes Liquidity Mismatches," Sara Malinowsky, Fitch Ratings, 10/10/2022.

[v] "Fall of Neil Woodford Puts Future of Fund Management Under Scrutiny," Rupert Neate, The Guardian, 19/10/2019.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk